Phaeacians yn Yr Odyssey: Arwyr Di-glod Ithaca

John Campbell 01-05-2024
John Campbell

Tabl cynnwys

Mae Phaeacians in The Odyssey yn chwarae rhan fach ond hollbwysig yn clasur Groegaidd Homer; mae eironi sut maen nhw'n cwrdd â'n harwr ac yn dod yn achubwr bywyd yr Ithacan yn werth ei nodi. Wrth i Odysseus gael ei ryddhau o ynys Calypso, mae'n teithio'r moroedd ac yn cael ei ddal i fyny yn storm Poseidon, drylliwyd ei long, ac fe'i golchir i ffwrdd.

Gweld hefyd: Catharsis yn Oedipus Rex: Sut Mae Ofn a Thrieni yn Cael eu Hysgogi yn y Gynulleidfa

Mae brenin Ithaca yn wedi ei olchi i'r lan ar ynys yn agos i'w longddrylliad. Yno mae'n gweld ambell forwyn yn golchi eu dillad ac yn denu un o'r merched, Nausicaa. Mae'n adrodd ei hanes i'r forwyn deg, ac mewn cydymdeimlad, mae hi'n ei gynghori i fynd i'r palas a'r fynedfa. brenin a brenhines y wlad. Ond sut y mae efe yn cyrraedd y pwynt hwn? A sut mae'n dychwelyd adref yn ddiogel? Pwy yw'r Phaeacians yn Yr Odyssey? Er mwyn deall y rhain, rhaid adrodd chwedl Yr Odyssey.

Yr Odyssey

Mae'r Odyssey yn cychwyn wrth i Odysseus a'i ddynion deithio i'r moroedd i fynd adref i Ithaca. Maent yn glanio ar ynys y Cicones, lle y maent yn ysbeilio'r trefi ac yn gwrthod gwrando ar orchmynion Odysseus. Dychwela'r Siconiaid gydag atgyfnerthiad, a gorfodir yr Ithacaniaid i ffoi o'r ynys, gan leihau mewn nifer.<4

Wedi hwylio unwaith eto, daw gwŷr Ithaca ar draws storm, gan eu gorfodi i ddocio ar ynys Djerba. Yno mae'r bwytawyr lotws yn byw, yn croesawu'r dynion â breichiau agored a gwledd i wobrwyo eu taith. Yn ddiarwybod iiddynt, y mae y ffrwyth lotus yn dal eiddo caethiwus, yn tynnu un o bob ymwybyddiaeth a dymuniad. Y mae y dynion yn amlyncu y planigyn ac yn cael eu gadael yn eisiau mwy. Mae Odysseus yn gorfod llusgo ei wŷr yn ôl at y llong a'u clymu wrth y pyst i'w hatal rhag dianc, ac wedi hynny hwylio unwaith eto.

Wedi blino teithio am ddyddiau, mae gwŷr Odysseus yn penderfynu stopiwch wrth ynys Cyclops'. Yno maent yn gaeth yn ogof Polyphemus ac yn dyfeisio cynllun i ddianc. Mae Odysseus yn dallu'r Cyclops, gan ganiatáu iddo ef a'i ddynion ddianc rhag ei ​​afael. Wrth iddynt ymlwybro tua'r moroedd yn y llongau, y mae Odysseus yn gwaeddi ei enw, gan ddatgan, “os gofynna neb, Odysseus Ithaca a'th ddallodd.” Y mae hyn yn cythruddo'r demigod, ac y mae yn rhedeg at ei dad, gan erfyn arno i cosbi'r dyn sydd wedi ei anafu. Mae Poseidon, tad Polyphemus, wedi’i gythruddo gan yr amarch y mae Odysseus wedi’i ddangos iddo ef a’i fab. Mae'n anfon tonnau a stormydd a bwystfilod y môr eu ffordd fel rhyw fath o gosb, yn barhaus i lesteirio taith Odysseus adref.

Yna mae Odysseus yn teithio i wahanol ynysoedd, gan ddod ar draws brwydrau eraill; ar ynys y Laistrygoniaid, cânt eu hela fel anifeiliaid gwylltion, yn cael eu hysglyfaethu gan yr ysglyfaethwyr anferth yn chwilio am helwriaeth. Maent wedyn yn cyrraedd ynys Circe, lle mae'r dynion yn cael eu troi'n foch, ac mae Odysseus, gyda chymorth Hermes, yn achub ei ddynion o'u cyflwr mochyn. Odysseusyn dod yn gariad i Circe ac yn byw ar yr ynys mewn moethusrwydd. Ar ôl blwyddyn mewn llawenydd, mae Odysseus yn mynd i'r Isfyd i ofyn am ddiogelwch yn ei deithiau. Mae'n chwilio am Tiresias, yn dod ar draws gwahanol eneidiau yn y broses, ac yn clywed cyngor y dyn dall.

Gweld hefyd: Y Cyflenwyr - Euripides - Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Gan hwylio unwaith eto, gadewir Odysseus a'i wŷr ar radar Poseidon, sydd eto'n anfon storm i'w ffordd. . Maen nhw'n glanio ar ynys roedd Tiresias wedi dweud wrthyn nhw am ei hosgoi; Thrinicia. Yno mae gwartheg a merched y duw Groegaidd yn byw. Wedi newynu ac wedi blino'n lân, mae Odysseus yn penderfynu chwilio am deml, yn rhybuddio ei ddynion i beidio â chyffwrdd ag anifeiliaid cysegredig y duw.

Unwaith y bydd Odysseus i ffwrdd, mae'r dynion yn lladd y gwartheg ac yn cynnig yr un iachaf hyd at y duwiau. Mae'r weithred hon yn gwylltio Helios, y duw haul , ac mae'n mynnu eu cosbi rhag iddo ddisgleirio pelydrau'r haul yn yr Isfyd. Mae Zeus yn eu cosbi trwy ddinistrio llong Odysseus yng nghanol storm, gan foddi'r holl ddynion yn y broses. Mae Odysseus wedi goroesi ac yn golchi i'r lan Ogygia, lle mae'r nymff Calypso yn byw.

Mae Odysseus yn sownd ar ynys Calypso am saith mlynedd, wedi'i ryddhau o'r diwedd ar ôl i Athena argyhoeddi Zeus, duw'r awyr. Hermes, duw'r fasnach, sy'n traddodi'r newyddion, ac Odysseus yn hwylio unwaith eto. Mae Poseidon yn synhwyro presenoldeb Odysseus yn ei foroedd ac yn anfon storm farwol unwaith eto. Mae wedi golchi i'r lan ynys Scheria, lle mae'nyn deffro i wragedd hardd yn golchi eu dillad. Mae'n gofyn am gymorth gyda phobl Scheria, ac o'r diwedd yn cael ei hebrwng adref i Ithaca.

Pwy Yw'r Phaeaciaid yn yr Odyssey?<6

Disgrifir y Phaeaciaid yn yr Odyssey fel pobl sy'n caru'r môr. Maent yn forwyr medrus sy'n rhagori mewn gweithgareddau sy'n ymwneud â'r cefnforoedd; Dyma pam y dewisodd Poseidon, antagonist dwyfol Odysseus a thad y Cyclops yr oedd wedi’u dallu, fod yn noddwr iddynt. Daw Poseidon at y Phaeaciaid gan eu bod yn hyddysg ym mhopeth sydd yn y môr. Mae Poseidon yn addo amddiffyn pob un ohonynt gan iddynt ennill ffafr a gwneud cyfiawnder iddo yn eu cyflawniadau.

Sut Mae Odysseus yn Cyflwyno Ei Hun i'r Phaeaciaid?

Mae Odysseus yn golchi i'r lan ar ynys Scheria, gwlad y Phaeaciaid, lle mae'n dod ar draws merched yn golchi eu dillad ar y dŵr cyfagos. Mae Nausicaa, un o'r merched, yn nesau at y brenin Ithacan i'w gynorthwyo. Maen nhw'n siarad, ac mae hi'n rhoi cyngor iddo ar gyfer y dyfodol. Dywed wrtho am swyno aelodau'r castell a dod ag ef at ei mam a'i thad.

Mae brenhines a brenin y Phaeaciaid yn annwyl i Odysseus wrth iddo adrodd hanes ei daith; rhed eu hoffter yn ddwfn wrth iddynt gynnig taith ddiogel adref iddo, gan anfon llongau a dynion gydag ef wrth iddo fynd yn ôl i'w annwyl Ithaca. Wrth i Odysseus a'r Phaeaciaid hwylio, nastorm yn mynd heibio, a'i daith yn mynd yn esmwyth wrth iddo gyrraedd yn ddiogel y wlad y mae'n ei galw adref.

Eironi Odysseus yn Dychwelyd Adref

Ysgrifennir at Poseidon ac Odysseus byddwch yn elynion fel y mae Poseidon yn casáu brenin Ithaca yn ddwys. Mae'n gweld y rhyfelwr Groegaidd yn amharchus tuag ato wrth iddo feiddio anafu ei annwyl fab, Polyphemus. Mae'n anfon stormydd, moroedd garw, a bwystfilod y môr allan yn gyson unwaith mae'r arwr Groegaidd ar y môr a yn peidio â gwneud dim i niweidio'r Groegwr. Ei ymgais olaf i foddi Odysseus yw pan fydd yn gadael Ynys Calypso i mewn dim byd ond llong wneuthuriad. Mae Poseidon yn anfon ton nerthol i ffordd Odysseus yn y gobaith o’i foddi ond yn cael ei siomi o’i ganfod wedi ei olchi i’r lan ar ynys arall eto.

Ar y llaw arall, morwyr naturiol yw’r Phaeaciaid. Mae eu cymdeithas debyg i Iwtopaidd yn deillio o'u duw nawdd, Poseidon. Maen nhw'n lle heddychlon sy'n llawn unigolion sy'n dwli ar y môr ac yn fedrus mewn gweithgareddau dyfrol megis pysgota a mordwyo. Oherwydd hyn, maen nhw wedi ennyn cariad ac amddiffyniad duw’r môr, Poseidon.

Yn eironig, mae ymgais olaf Poseidon i foddi Odysseus yn arwain ei elyn llwg at stepen drws ei bobl annwyl. Mae ei ddicter a'i ymgais i gosbi Odysseus yn troi allan yn fendith wrth i'r brenin Ithacan gael ei ddwyn i wlad y bobl yr oedd duw'r môr wedi tyngu llw i'w hamddiffyn. Oherwyddhyn, mae Odysseus a'r Phaeacians yn cael taith ddiogel tuag at Ithaca. Mae dychweliad Odysseus adref i gyd yn diolch i'r Phaeaciaid sy'n dal amddiffyniad Poseidon, gan eu gwneud yn arwyr di-glod Ithaca am ddod â'u brenin yn ôl yn ddiogel.

Casgliad

Nawr ein bod wedi siarad am Yr Odyssey, y Phaeacians, pwy ydyn nhw, a'u rôl yn y ddrama, gadewch i ni fynd dros pwyntiau hollbwysig yr erthygl hon.

  • 10>Mae'r Phaeacians yn The Odyssey yn chwarae rhan fach ond hollbwysig yn y clasur Groegaidd gan Homer; mae eironi sut maen nhw'n cwrdd â'n harwr a dod yn achubwr bywyd yr Ithacan yn werth cymryd sylw o
  • Mae Odysseus yn dod ar draws y Phaeaciaid am y tro cyntaf wrth iddo gael ei olchi i'r lan o storm ar ôl dianc o ynys Calypso.
  • Mae'n cyfarfod Nausicaa, sy'n ei helpu a'i dywys i gael llwybr diogel adref, gan ddweud wrtho am swyno ei mam a'i thad, brenhines a brenin y Phaeaciaid.
  • Mae'n hysbys bod y Phaeaciaid yn forwyr naturiol, yn arbenigo ar y môr gweithgareddau cysylltiedig megis pysgota a mordwyo, a dyna sut y gwnaethant ennyn cariad Poseidon, gan eu cyhoeddi fel noddwyr duw'r môr yn uniongyrchol o dan ei warchodaeth.
  • Poseidon, sy'n adnabyddus i fod yn Olympiad drwg ei dymer a thymer, yn casáu Odysseus yn llwyr am ei amharchu ar ffurf dallu ei fab, Polyphemus.
  • Mae Poseidon yn ceisio boddi a chosbi Odysseus droeon yn y ddrama; mae'n anfon allanstormydd peryglus, tonnau cryfion, a bwystfilod y môr i ohirio ei daith adref.
  • Ar ymgais olaf Poseidon i foddi Odysseus, yn ddiarwybod iddo arwain y rhyfelwr Groegaidd i ynys Scheria, gwlad ei annwyl Phaeaciaid.<11
  • Mae Odysseus yn swyno brenin a brenhines y wlad, gan sicrhau tocyn iddo'i hun i ddychwelyd adref yn ddiogel.
  • Gellir priodoli'r Phaeaciaid i ddychwelyd adref yn ddiogel Odysseus a gogoniant Ithaca wrth groesawu eu brenin yn ôl i'r Phaeaciaid. Heb y morwyr, ni fyddai wedi cyrraedd mewn pryd ar gyfer y gystadleuaeth o ymgeiswyr. Felly, byddai Ithaca wedi cael ei reoli gan un o elynion Penelope.

I gloi, mae gan y Phaeaciaid, a welwyd yng nghymal olaf y ddrama, rôl fach ond hollbwysig yn hanes Homer. darn canonaidd o lenyddiaeth. Maent yn paratoi'r ffordd ar gyfer dychweliad diogel ein harwr i Ithaca ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer uchafbwynt y clasur. Maent hefyd yn chwarae rhan fechan yn eironi'r clasur Groegaidd, ar ôl arwain gelyn eu duw nawdd i'w dref enedigol, cwblhau'r ymchwil y bu eu noddwr o mor daer yn ceisio atal am flynyddoedd.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.