Nostos yn The Odyssey a'r Angen i Ddychwelyd i Gartref Un

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae Nostos yn yr Odyssey yn cyfeirio at Odysseus yn dychwelyd adref o Troy ar y môr . Mae’r gair hiraeth hefyd yn deillio o’r geiriau “nostos” ac “algos,” sy’n cael eu cyfieithu i “boen yr angen i ddychwelyd i’ch cartref.”

Gweld hefyd: Helios yn Yr Odyssey: Duw Haul

I’r Groegiaid, roedd cyflawni campau anhygoel yn un o’r rhain. roedd y nodau oedd yn bwysig iddyn nhw wrth chwilio am ogoniant, ond roedd byw i adrodd hanes eu caledi i'w pobl gartref yr un mor arwrol weithiau.

Nostos, yn gymaint mwy na “ yn dychwelyd adref ", fodd bynnag, ac rydym wedi ymdrin â phopeth amdano yn ein herthygl isod.

Gweld hefyd: Catullus 101 Cyfieithiad

Beth Yw Nostos?

Nostos: Tri Ystyr Gwahanol

Tra Diffinnir Nostos ym Mytholeg Roeg fel y gair Groeg am ddychwelyd , nid oes angen dychwelyd corfforol o reidrwydd. Fe’i diffinnir hefyd fel “adroddiad o’r dychweliad.”

Gall hwn ddod mewn sawl ffurf, megis trwy ganeuon neu gerddi, ac efallai yn debyg i ffordd o adrodd straeon o’r enw “ kleos ”. Y gwahaniaeth rhwng caneuon, cerddi, a kleos yw bod yr olaf yn adrodd hanes gweithredoedd gogoneddus rhywun arall. Mewn cyferbyniad, dywedir nostos gan y person a brofodd y caledi o ddychwelyd adref.

Mae trydydd ystyr i nostos sef “ dychweliad golau a bywyd .” Mae hyn, wrth gwrs, yn awgrymu bod yr arwyr a ddarluniwyd mewn straeon wedi disgyn o ras ac angen cymod. Y cymoda thrwsio graddol eu hysbryd oedd y trosiadau trosiadol y dychwelodd gwir natur eu henaid atynt.

Nostos fel “Dychweliad Goleuni a Bywyd”: Stori Zeus a Hercules

Un enghraifft o'r “ dychweliad goleuni a bywyd ” hwn i'w ganfod yn stori Hercules.

Hercules oedd fab Zeus, duw'r awyr a'r taranau, ac Alcmene , felly yn naturiol, anfonodd Hera wallgofrwydd dros dro at Hercules yn ei chenfigen dallu, a barodd iddo lofruddio ei wraig, Megara, a'i blant.

Yr unig ffordd y byddai Hercules yn cael ei lanhau o'r amhuredd o'u llofruddio oedd mynd dan y 12 llafur i adennill ei bresenoldeb parchus blaenorol. Nid dychweliad corfforol i le oedd ffroenau Hercules, yn yr achos hwn, ond dychweliad o'i bwyll a'i barch gan eraill , yr oedd wedi ei golli unwaith.

Nostos in The Odyssey

Nostos Odysseus yn yr Odyssey: Y Dechreuad

Dechreuodd dechrau nostos Odysseus ddegawd ar ôl iddo adael ei gartref yn Ithaca . Yn y cyfamser, yn ei gartref, roedd rhai dynion a gafodd eu henwi’n ddiweddarach yn “y gwŷr”, eisiau cymryd y cyfle i briodi gwraig Odysseus, Penelope. Nid oedd ganddi unrhyw awydd i briodi dyn arall, ond yr oedd hefyd wedi cefnu ar bron bob gobaith o ddychweliad Odysseus, er mwyn dod o hyd i achos cyfiawn a rheswm da i'w gyrru ei hun i ffwrdd oddi wrth y milwyr.

Fel y digwyddodd hyn, Antinous Cynllwyniodd , un o'r gwrthwynebwyr, i ladd Telemachus i cymryd i ffwrdd pa wrthwynebiad teuluol yr oedd Odysseus wedi'i adael yn ei gartref . Roedd hyn hefyd yn un o'r rhesymau pam yr oedd cymaint o frys i Odysseus ddychwelyd adref – i adennill ei ogoniant ac achub ei wraig a'i fab.

Nostos yn Yr Odyssey: Ynys y Bwytawyr Lotus

Ar ôl derbyn cymorth gan y Phaeacians, gwnaeth Odysseus ei ffordd trwy ynys Ogygia yn Calypso a i ben ar Ynys y Lotus Eaters . Rhoddodd trigolion yr ynys rywfaint o'r ffrwythau lotws i Odysseus a'i ddynion i'w blasu, ond nawr collodd ei ddynion yr awydd i ddychwelyd adref ac roeddent am aros ar yr ynys i fwynhau'r ffrwythau ac anghofio am nostos. Bu'n rhaid i Odysseus orfodi ei ddynion yn ôl ar y cwch wrth iddo sylweddoli eu bod wedi colli eu ffroenau, eu hawydd i ddychwelyd adref.

Nostos yn Yr Odyssey: Ynys Polyphemus

Ar ôl gadael y Ynys Lotus Eaters, Cyfarfu Odysseus a'i ddynion â Polyphemus, cyclops , a gofynasant iddo am gymorth i ddychwelyd adref. Fodd bynnag, nid oedd gan Polyphemus unrhyw ddiddordeb mewn eu helpu i fynd yn ôl i Ithaca ac yn hytrach fe'u rhwystrodd rhag gadael trwy eu cloi i fyny a bwyta dynion Odysseus.

Llwyddodd Odysseus i ddianc trwy gael Polyphemus i yfed rhywfaint. o'r gwin a gynigiodd iddo ac yna llwyddodd i ddallu'r cyclops drwy frathu ei lygad â gwaywffon losgi.

Roedd Odysseus wedi dweud wrth Polyphemus mai ei enw oedd “ Neb ” yn er ei dwyllo a pheri i neb gredu hynyroedd rhywun wedi llwyddo i ddallu bod mor bwerus. Fodd bynnag, goddiweddodd rhywbeth Odysseus ar y funud olaf, a datgelodd ei wir enw i'r cyclops, gan ei watwar am gael ei orau gan ddyn.

Melltithiodd Polyphemus, yn ei dro, Odysseus trwy bledio i'r duw Poseidon na fyddai Odysseus byth yn gallu dychwelyd i'w gartref yn fyw . Mewn ffordd, felly, chwaraeodd Polyphemus ran wrth gyflwyno anhawster i Odysseus gyflawni ei drwyn yn gorfforol.

Nostos yn Yr Odyssey: Trafferth Dychwelyd Adref

Wynebu'r Cewri Ar Ôl Gofyn i Seiclops am Cyfarwyddiadau

Ar ôl dianc o'r cyclops Polyphemus, wynebodd Odysseus a'i ddynion drafferthion eraill ar eu taith adref i Ithaca. Roedd un o'r problemau hyn yn wynebu'r Laestrygonians, grŵp o gewri canibalaidd. Wedi cyrraedd glan ynys Laestrygonians, hyrddio'r cewri greigiau at y llongau a llwyddo i suddo'r cyfan heblaw llong Odysseus.

Nostos yn Ynys Aeaea

Odysseus wedyn glanio ar ynys Aeaea , cartref y ddewines Circe, a'u gwahoddodd i'w chartref i orffwys ar ôl eu taith.

Cynigiodd Circe fwyd i Odysseus a'i wŷr oedd ar ôl. Ychydig oedden nhw'n gwybod ei bod hi hefyd wedi rhoi cyffuriau i'w bwyd felly bydden nhw'n anghofio am eu cartref ac yn cefnu ar eu ffroenau, yn union fel roedd bwytawyr lotws wedi gwneud iddyn nhw â'u ffrwyth lotws.

Mae hi wedyn trodd wyr Odysseus yn foch , ac roedd hi eisiau gwneud yr un peth i Odysseus ei hun. Fodd bynnag, llwyddodd y brenin Ithacan i achub ei ddynion gyda chymorth a chyngor addysgiadol Hermes, duw masnach.

Arhosodd ar yr ynys gyda Circe am flwyddyn arall, fel ei chariad , gan oedi ymhellach gyflawniad ei ffroenau.

Yn Barhau Trwy Fwy o Helyntion

Gwynebodd Odysseus lawer mwy o drafferthion, megis cyfarfod â'r proffwyd marw Tiresias yn yr Isfyd i geisio gwybodaeth a'i gyfarfyddiad â'r seirenau a ddenodd wŷr i'w hynys â'u cân a'u lladd ar ôl eu dal.

Yn olaf, ar ôl mynd trwy angenfilod y môr Scylla a Charybdis a fwytaodd ei wŷr, yr oedd llongddryllio ar ynys Calypso yn unig . Treuliodd saith mlynedd yno mewn cyflwr o alar am yr anawsterau enbyd o ddychwelyd adref a lleddfu ei ffroenau.

Nostos yn Ynys Calypso

Gan fod Odysseus yn ymlafnio â'r syniad o barhau â'i waith. daith i ddychwelyd adref, daliwyd ef yn gaeth yn ynys Ogygia gan y nymff Calypso am saith mlynedd. Ei bwriad oedd priodi brenin Ithaca a pheri iddo anghofio am y bywyd oedd yn ei ddisgwyl ar ei ynys ei hun.

Er mwyn ei hudo a'i argyhoeddi i'w phriodi, cynigiodd anfarwoldeb i Odysseus , gan ei bod yn anfarwol ei hun yn ferch i titan a phob peth. Fodd bynnag, roedd Odysseusheb ei siglo ac yn dal i hiraethu am fod gyda'i wraig a'i blentyn.

Tra bod duwiau yn dadlau ymysg ei gilydd am dynged Odysseus, penderfynodd y dduwies Athena roi ei chymorth i Telemachus . Llwyddodd Athena i ddarbwyllo Telemachus i geryddu ymddygiad stwrllyd y cwnstabliaid a ymdeithiodd i gartref Odysseus.

Gwthiodd hi yn y diwedd i fynd ar daith i Sparta a Pylos, lle byddai'n dysgu bod ei dad yn dal yn fyw ac yn dal yn fyw. dal yn gaeth gan nymff Calypso ar Ogygia. Wrth i hyn ddigwydd, cyflymodd Antinous ei gynlluniau o lofruddio Telemachus .

Gadael Ynys Caplypso: Yn Nes at Gyflawni Nostos

Pan adawodd Odysseus Calypso o'r diwedd, ar ôl i Zeus anfon Hermes i ymbil arni i ollwng Odysseus, cyfarfu â thywysoges y Phaeaciaid , Nausicaa. Trwyddi hi, gofynnodd Odysseys am gymorth brenin a brenhines y Phaeaciaid. Derbyniasant ar yr amod y byddai'n adrodd ei hanes a sut yr oedd wedi treulio deng mlynedd gyfan yn y môr.

Roedd Odysseus yn awyddus i fynd yn ôl i'w gartref yn ddiogel ac yn gadarn a chyflawni ei ffroenau unwaith ac am byth, felly fe ymrwymodd i gais y Phaeciaid a ddechreuodd adrodd hanes ei daith .

Nostos yn Yr Odyssey: Yn Dychwelyd Adref O'r Diwedd

Erbyn diwedd y cyfan eu dioddefaint, Penelope ac Odysseus ailuno , gan nodi'r trobwynt i'r pâr a'u mab.

Roedd Odysseus wedi cuddio ei hun fel cardotyn, aPenderfynodd Penelope, oedd yn dal yn ansicr o hunaniaeth Odysseus, gynnal cystadleuaeth saethyddiaeth, lle byddai pwy bynnag fyddai'n ennill hefyd yn gallu ei phriodi. Yma dangosodd Odysseus ei ddawn, gan wneud yn glir i'w wraig Penelope ei fod yn Odysseus yn wir .

Yna lladdodd Odysseus yr holl rai oedd wedi ymhyfrydu yn ei gartref a cheisio i lofruddio ei fab Telemachus. Yn union fel y ceisiodd teuluoedd y cyfreithwyr herio Odysseus, disgynnodd y dduwies Athena i atal y gwrthdaro, a byddai hynny'n anochel wedi achosi mwy o dywallt gwaed.

Casgliad

Nawr ein bod wedi siarad am Nostos, beth ydyw, a sut mae'n cael ei bortreadu yn yr Odyssey, gadewch i ni fynd dros y pethau pwysicaf a drafodwyd gennym yn ein herthygl:

  • Ar gyfer yr Hen Roegiaid, tra bod cyflawni campau mawr efallai wedi bod yn bwysig iawn wrth adrodd chwedlau arwrol, roedd gallu goroesi’r treialon a daflwyd atynt yn ddigon ar gyfer stori arwrol
  • Tra bod nostos yn trosi i “dod adref”, mae’n gwneud hynny. nid oes rhaid iddo fod yn ddychweliad corfforol o reidrwydd
  • Cyflawnodd Odysseus nostos trwy ddychwelyd adref yn gorfforol ar ôl sawl dioddefaint a oedd yn peryglu bywyd a ddigwyddodd dros gyfnod o 10 mlynedd
  • Cafodd Odysseus yn dychwelyd i'w gartref hefyd y ystyr symbolaidd nostos, ei “ddychweliad golau a bywyd,” trwy adennill ei gartref ac achub ei deulu rhag y llu o gystadleuwyr a fygodd ei wraig a'i fab
  • Y synnwyrdaeth brys i ddychwelyd adref o'r syniad y byddai gwraig Odysseus yn cael ei chymryd i ffwrdd a'i fab yn cael ei lofruddio
  • Gallodd Odysseus ddatgelu ei ffroenau i frenin a brenhines y Phaeaciaid, a oedd yn adrodd y saith mlynedd treuliodd ar ynys Calypso, ymhlith pethau eraill
  • Efallai i Odysseus fynd yn anffyddlon lawer gwaith ar hyd ei daith, ond yn y pen draw arweiniodd ei awydd i ddychwelyd adref iddo brofi nostos ym mhob ystyr o'r gair.

Thema nostos yw un a redodd drwy gerdd gyfan Yr Odyssey , wrth i Odysseus ei hun ailadrodd y digwyddiadau yr oedd yn rhaid iddo fyw drwyddynt. Gallai rhywun ddweud mai'r cyfan yr oedd eisiau ei wneud oedd dychwelyd adref, ond roedd bywyd a'r duwiau yn ei rwystro rhag gwneud hynny. Er mai ffuglen yw'r stori, mae thema nostos yn berthnasol heddiw, yn enwedig i bobl sy'n methu dychwelyd i'w cartrefi er gwaethaf gwneud popeth o fewn eu gallu i wneud hynny.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.