Pam Claddodd Antigone Ei Brawd?

John Campbell 30-07-2023
John Campbell

Gweld hefyd: Ipotane: The Lookalikes of Centaurs a Sileni ym Mytholeg Roeg

Pam y claddwyd Antigone ei brawd? Ai allan o ddwyfol gyfraith yn unig? Oedd hi'n iawn i herio'r Brenin Creon? Yn yr erthygl hon, gadewch i ni ddarganfod yn fanwl beth a'i harweiniodd i gymryd camau o'r fath.

Antigone

Yn y ddrama, Antigone yn claddu ei brawd er gwaethaf y bygythiad o farwolaeth . Er mwyn deall pam ei bod yn claddu ei brawd, rhaid mynd dros y ddrama:

 • Mae'r ddrama'n dechrau gydag Antigone ac Ismene, chwaer Antigone, yn dadlau dros gladdu Polyneices
 • Cyhoeddodd Creon gyfraith sy'n atal eu brawd rhag cael claddedigaeth iawn, a bydd unrhyw un sy'n claddu'r corff yn cael ei labyddio i farwolaeth
 • Mae Antigone, sy'n teimlo bod yn rhaid iddi gladdu ei brawd marw dan gyfraith Ddwyfol, yn penderfynu ei gladdu heb gymorth Ismene
 • Antigone yn cael ei weld yn claddu ei brawd ac yn cael ei arestio am herio Creon
 • Creon yn anfon Antigone i ogof/beddrod i aros am ei marwolaeth
 • Mae Haemon, dyweddi Antigone a mab Creon, yn dadlau am ryddhau Antigone
 • Creon yn gwrthod ei fab
 • Tyresias, y proffwyd dall, yn rhybuddio Creon rhag digio'r Duwiau; Gwelodd symbolau sy'n cyfateb i ennyn digofaint y Duwiau mewn breuddwyd
 • Mae Creon yn ceisio gwneud i Tiresias ddeall ei bwynt
 • Mae Tiresias yn ei wrthbrofi ac yn ei rybuddio eto am y drasiedi sy'n aros am ei dynged
 • Ar yr union foment, mae Haemon yn achub Antigone ac yn ei gweld yn hongian wrth ei gwddf yn yr ogof
 • Mewn trallod, mae Haemon yn lladd ei hun
 • Creon, wedi gwrando ar eiriau Tiresias, yn rhuthro ar unwaith i'r ogof Antigone yn cael ei garcharu yn
 • Mae'n dyst i farwolaeth ei fab ac wedi rhewi mewn galar
 • Creon yn dod â chorff Haemon yn ôl i'r palas
 • Ar ôl clywed marwolaeth ei mab, mae Eurydice, gwraig Creon, yn lladd ei hun
 • Mae Creon yn byw'n druenus wedi hynny

Pam Claddodd Antigone Polyneices?

Claddodd Antigone ei brawd oherwydd defosiwn a theyrngarwch i'r Duwiau a'i theulu. Heb y naill neu’r llall, ni fyddai wedi bod â’r dewrder na’r meddwl i fynd yn groes i gyfraith Creon a rhoi ei bywyd ar y lein.

Caniatewch i mi ymhelaethu; mae ei ffyddlondeb i'w brawd yn caniatáu iddi ymladd drosto a'i hawl i gael ei gladdu , ond nid yw hyn yn ddigon i Antigone aberthu ei hun ar gyfer claddedigaeth yn unig.

Mae ei hymroddiad dwys i'r Duwiau hefyd yn chwarae rhan yn ei hystyfnigrwydd sy'n arwain at ei thranc. Mae hi’n credu’n gryf yn y gyfraith ddwyfol fod yn rhaid claddu pob bod mewn marwolaeth , ond nid yw hyn yn golygu y byddai’n fodlon aberthu ei hun i neb yn unig.

Cadarnhaodd y teyrngarwch i'w brawd a'r Duwiau argyhoeddiad Antigone i gladdu ei brawd ac yn y pen draw wynebu marwolaeth.

Mae'n credu bod anrhydeddu'r Duwiau yn bwysicach nag unrhyw feidrol. cyfraith; mae hyn yn rhoi'r hyder iddi orymdeithio hyd at ei diwedd.

Gweld hefyd: Hubris yn The Odyssey: Y Fersiwn Roegaidd o Balchder a Rhagfarn

Pam WnaethAntigone yn lladd ei hun?

Pam y lladdodd Antigone ei hun yn lle disgwyl am ei dedfryd marwolaeth? Mae Antigone, a deimlai ei bod â'r hawl i gladdu ei brawd dan gyfraith ddwyfol, yn cael ei garcharu mewn beddrod a fwriadwyd ar gyfer y teulu. farw i aros am ei dedfryd marwolaeth. Ni nodir yn y ddrama pam y dewisodd grogi ei hun, ond gallwn dybio hyn fel symudiad i ddianc rhag y farwolaeth erchyll y byddai Creon yn ei gosod arni.

Creon a'i Falchder

Pan gymerodd Creon yr orsedd, fe gyhoeddodd y gwadiad claddedigaeth i Polyneices. Roedd y dyn a gyhoeddodd ryfel yn erbyn Thebes i bydru ar yr wyneb , a llabyddir unrhyw un a geisiodd gladdu ei gorff i farwolaeth. Roedd hyn yn gwrthwynebu deddf ddwyfol y Duwiau yn uniongyrchol ac yn rhoi ei bobl mewn cythrwfl ymhellach.

Y gosb lem oedd sicrhau ei afael ar yr orsedd; credai y dylai anufuddhau i'w gyfraith arwain at ddialedd cyfiawn . Mae’n ddall i ymroddiad dwyfol yn ei awydd i sicrhau teyrngarwch ei bobl iddo, ond yn lle tawelu meddwl ei bobl, yn ddiarwybod fe achosodd gythrwfl iddynt.

Marwol vs. Cyfraith Ddwyfol

Mae'r cythrwfl o fewn y bobl yn amlwg yn act gyntaf y ddrama. Mae Antigone yn cynrychioli'r rhai sydd â defosiwn dwyfol dwys fel rhai na ddylent gael eu dylanwadu gan ddeddfau marwol . Mae Ismene, ar y llaw arall, yn cynrychioli’r rhai sydd â digon o ymrwymiad i’r ddau.

Mae Ismene yn ymddwyn fel person cyffredin sy'n cael trafferth gyda beth i gadw ato; hieisiau claddu ei brawd yn ôl y gyfraith ddwyfol ond ddim eisiau marw yn dilyn rheolaeth ddynol.

Mae Creon, ar y llaw arall, yn cynrychioli cyfraith farwol. Ei argyhoeddiad cadarn yn ei gyfeiriad sy'n ei rwystro rhag rheoli'n ddoeth . Gosododd ei hun yn gyfartal â'r Duwiau, yr hyn a'u digiodd, ac a achosodd amheuaeth o fewn credinwyr.

Yn ddiweddarach yn y ddrama, mae'r Duwiau yn cosbi Thebes trwy wrthod eu haberthau a'u gweddïau. Mae'r aberthau hyn nad ydynt yn cael eu bwyta yn cynrychioli pydredd y ddinas a reolir gan ddyn sy'n rhoi ei hun ar yr un lefel â'r Duwiau.

Herfeiddiad Antigone

Antigone yn herio Creon ac yn ymladd dros hawl ei brawd i gladdedigaeth iawn. Mae hi'n gorymdeithio'n ddewr i wynebu'r canlyniad o gael ei dal ac nid yw'n cael ei gweld yn edifar am ei gweithredoedd. Hyd yn oed yn ei eni, mae Antigone yn dal ei phen yn uchel, gan gredu yn ei gweithredoedd hyd at awr ei marwolaeth.

Gellir gweld herfeiddiad Antigone mewn mwy nag un ffordd. Y gwrthwynebiad mwyaf dybryd ac ymddangosiadol yw ei gweithredoedd yn erbyn cyfraith Creon, mae hi'n mynd i fyny yn erbyn Creon, gan ddatgan y gyfraith ddwyfol, a phan na weithiodd hynny, claddwyd ei brawd yn lle . Mae enghraifft arall o herfeiddiad ystyfnig Antigone hefyd i’w weld yn un o’r cytganau.

Mae’r corws yn cyhoeddi Antigone am ei dewrder yn ceisio cymryd teyrnasiad o’i thynged, i herio melltith ei theulu, ond dim ond dim oedd y cyfan, oherwydd bu farw yn y diwedd.Gallai rhywun dybio hefyd ei bod wedi newid ei thynged, oherwydd ni fu farw farwolaeth drasig, ond marwolaeth trwy ei dwylaw â'i moesoldeb a'i balchder yn gyfan.

Antigone Wedi Marw

Wedi marwolaeth Antigone, digwyddodd trasiedi Creon, ond mae pobl Thebes yn ei gweld hi fel merthyr. Ymladdodd yn ddewr yn erbyn eu hymerawdwr gormesol i ymladd am ei bywyd a credoau hefyd . Maent yn credu bod Antigone wedi gosod ei bywyd i frwydro yn erbyn y gyfraith farwol a oedd yn achosi gwrthdaro mewnol ynddynt eu hunain; nid ydynt bellach yn ei gweld fel rhan o'r teulu melltigedig ond yn ferthyr yn ymladd dros eu crefydd.

Melltith y Teulu

Mae melltith ei theulu yn mynd yn ôl at ei thad a'i gamweddau . I ddeall y felltith ymhellach, gadewch i ni wneud adolygiad cyflym o ddigwyddiadau Oedipus Rex:

 • Mae brenin a brenhines Thebes yn derbyn oracl sy'n dweud y byddai eu mab newydd-anedig yn lladd y brenin presennol
 • Mewn ofn, anfonasant was i foddi eu baban newydd-anedig yn yr afon
 • Gan ddewis peidio â gwneud hynny, penderfynodd y gwas ei adael ar lan y mynyddoedd
 • Mae bugail yn dod o hyd iddo ac yn dod ag ef i frenin a brenhines Corinth
 • Mae brenin a brenhines Corinth yn enwi'r baban Oedipus ac yn ei fagu yn fab iddynt
 • Oedipus yn darganfod ei fod wedi ei fabwysiadu ac yn teithio i deml Apollo yn Delphi
 • Yn y deml, mae'r oracl yn dweud bod Oedipus yn dyngedfennol i laddei dad
 • Mae'n penderfynu mynd ar daith i Thebes, lle mae'n dod ar draws gŵr hŷn a'i elynion ac yn dadlau â nhw
 • Mewn cynddaredd, mae'n lladd y gŵr hŷn a'i elyniaeth, gan adael pob un ond un yn farw
 • Mae'n trechu'r Sffincs drwy ateb ei rhidyll ac yn cael ei henwi fel arwr yn Thebes
 • Mae'n priodi'r Frenhines bresennol yn Thebes ac yn dad i bedwar o blant gyda hi
 • Mae sychder yn cyrraedd Thebes, ac mae oracl yn ymddangos
 • Ni ddaw'r sychder i ben hyd nes y bydd llofrudd yr ymerawdwr blaenorol yn cael ei ddal
 • Yn ymchwiliad Oedipus, mae'n darganfod iddo ladd y cynt. yr ymerawdwr ac mai'r ymerawdwr olaf oedd ei dad a gŵr ymadawedig ei wraig
 • Wedi sylweddoli hyn, mae Jocasta, Brenhines Thebes, yn lladd ei hun, a dyna sut mae Oedipus yn ei chael hi
 • Yn ffieiddio ag ef ei hun, Mae Oedipus yn dallu ei hun ac yn gadael yr orsedd i'w ddau fab
 • Mae Oedipus yn cael ei daro gan fellten ar ei daith ac yn y pen draw yn marw

Yn nigwyddiadau Oedipus Rex, gwelwn Mae camgymeriadau Oedipus yn melltithio ei deulu i farwolaeth naill ai trwy ymryson neu drwy hunanladdiad . Mae ei gamgymeriadau yn tarfu ar ei deulu i'r pwynt lle mai dim ond un person sydd ar ôl i barhau â'i linell waed. Ar ôl gadael Thebes ar frys, nid yw'n ystyried y byddai gadael yr orsedd i'w feibion ​​​​ei rhannu yn achosi tywallt gwaed yn y deyrnas.

Ei feibion ​​yn cychwyn rhyfel â phob uneraill dros yr orsedd a yn y pen draw yn cael eu lladd gan eu dwylo eu hunain . Mae ei frawd-yng-nghyfraith Creon yn cymryd yr orsedd ac yn parhau â melltith y teulu trwy ei benderfyniad, gan wrthod anrhydeddu marwolaeth Polyneices. Mae hyn yn arwain at farwolaeth Antigone ac yn y pen draw marwolaeth gwraig a mab yr ymerawdwr hefyd.

Daw trasiedi melltith y teulu i ben gydag Antigone , yr oedd y Duwiau yn ei ffafrio , gan adael Ismene yn unig yn berthynas i Oedipus.

Casgliad

Nawr ein bod wedi gorffen siarad am Antigone, ei chymeriad, pam y claddodd ei brawd, a melltith y teulu, gadewch i ni fynd dros brif bwyntiau yr erthygl hon:

 • Antigone yw'r dilyniant i Oedipus Rex
 • Mae ganddi dri brawd neu chwaer arall: Ismene, Eteocles, a Polyneices
 • Eteocles and Polyneices yn marw rhag y rhyfel dros yr orsedd
 • Creon yn esgyn i'r orsedd ac yn gwahardd claddu Polyneices
 • Antigon yn claddu ei brawd fel y nodir gan gyfraith ddwyfol oherwydd ei hymdeimlad cryf o deyrngarwch a defosiwn
 • Yna mae Antigone yn cael ei charcharu lle mae hi'n lladd ei hun, ac felly'n dechrau'r drasiedi sy'n digwydd i Creon
 • Rhybuddiodd Creon am farwolaeth Haemon oherwydd ei weithredoedd, rhuthro i ryddhau Antigone, ond roedd hi'n rhy hwyr; Roedd Haemon eisoes wedi lladd ei hun
 • Antigone yn herio ei thynged a chyfraith Creon
 • Mae Creon yn ceisio sefydlogi’r wlad, yn mynd yn groes i gyfraith y Duwiau, ac yn hau anghytgord o fewn ei bobl
 • Roedd balchder Creon nid yn unig yn ei atal rhag rheoli'n ddoeth ond hefyd yn dod â thrasiedi ei deulu

A dyna chi! Antigone - ei chwymp, pam y claddodd ei brawd, a sut y datrysodd felltith ei theulu.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.