Beth yw Coeden Deulu Antigone?

John Campbell 22-10-2023
John Campbell

Mae coeden y teulu Antigone yn hanfodol i ddeall beth sy’n digwydd yn nhrasiedi’r dramodydd Groeg Sophocles Antigone . Mae hi’n aelod o’r Royal Line of Thebes, a’i theulu yw prif destun dramâu Sophocles yn The Oedipus Plays; Oedipus y Brenin , Oedipus yn Colonus ac Antigone . Hi yw'r ferch o Oedipus a Jocasta. Mae ganddi dri o frodyr a chwiorydd; un chwaer Ismene a dau frawd Eteocles a Polyneices. Mae hi hefyd yn nith i Creon, Brenin Thebes.

I ddeall diagram coeden achau Antigone , dylem ddechrau gyda Laius, cyn Frenin Thebes a disgynnydd Cadmus, sylfaenydd Thebes. Mae Laius yn priodi Jocasta, ac mae ganddyn nhw un plentyn o'r enw Oedipus.

Mae oracl yn hysbysu Laius y bydd ei fab yn ei ladd un diwrnod, felly mae'n cefnu ar y babi Oedipus a'i adael ar ochr mynydd i farw. Fodd bynnag, mae Oedipus yn goroesi ac yn cael ei fagu gan fugail a'i wraig. Un diwrnod mae proffwyd yn ymweld ag Oedipus sy'n dweud wrtho ei fod wedi'i felltithio i lofruddio ei dad a phriodi ei fam. Wedi'i ffieiddio gan y newyddion hyn, mae Oedipus yn ffoi oddi wrth y bugail a'i wraig oherwydd ei fod yn credu mai hwy yw ei rieni.

Yn anffodus i Oedipus, mae ffoi rhag y bugail a'i wraig yn gosod y gadwyn o ddigwyddiadau sy'n arwain at y felltith i ffwrdd. dod yn wir. Tra ar y ffordd, mae Oedipus yn dod ar draws cerbyd yn cario Laius. Hwymynd i ymladd, ac Oedipus yn lladd Laius, heb wybod mai ei dad oedd.

Ffisoedd yn ddiweddarach, mae Oedipus yn cyrraedd Thebes ac yn gwneud enw iddo'i hun. Yna mae'n priodi'r weddw Jocasta, heb yr un ohonyn nhw'n gwybod mai hi yw ei fam. Oedipus yn dod yn frenin Thebes. Gyda'i gilydd mae gan Oedipus a Jocasta bedwar o blant; dau fab o'r enw Eteocles a Polyneices a dwy ferch o'r enw Antigone ac Ismene.

Pwy yw rhieni Antigone?

Oedipus a Jocasta yw rhieni Antigone. Maent hefyd yn rhieni i'w brodyr a chwiorydd Eteocles, Polyneices ac Ismene. Gan fod Jocasta yn fam ac yn wraig i Oedipus, mae Antigone yn dechnegol yn ferch ac yn wyres iddi.

Yn y pen draw, mae Jocasta yn darganfod y gwir erchyll – mai hi yw mam Oedipus. Mae hi'n ffieiddio ac yn lladd ei hun. Mewn ymateb, mae Oedipus yn dallu ei hun ac yn mynd i alltud yn Athen fel brenin gwarthus. Mae ei ferched Antigone ac Ismene yn mynd gydag ef i Athen er mwyn iddynt allu gofalu amdano. Fodd bynnag, buan y mae'n marw, ac felly mae Antigone ac Ismene yn dychwelyd i Thebes.

Beth yw hanes brodyr Antigone?

Cyn i Oedipus adael Thebes yn frenin gwarthus, mae'n gorchymyn bod ei ddau fab , Eteocles and Polyneices, a fydd yn rhannu Brenhiniaeth Thebes. Byddant yn cael y goron bob yn ail flwyddyn.

Eteocles yw'r cyntaf o'r brodyr i wasanaethu fel Brenin Thebes. Unwaith y bydd ei flwyddyn gyntaf drosodd, mae'n gwrthod gadael yr orseddac yn alltudio ei frawd Polyneices o Thebes. Fodd bynnag, ni fydd Polyneices yn rhoi'r gorau iddi mor hawdd. Mae’n benderfynol o gael yr orsedd, felly mae’n casglu chwe rhyfelwr, a gyda’i gilydd maen nhw’n gorymdeithio’n ôl i Thebes i ymladd yn erbyn ei frawd Eteocles. Gelwir y frwydr hon yn Saith Yn Erbyn Thebes.

Yn ystod y frwydr, mae Eteocles a Polyneices yn mynd i ornest, pan fyddant yn anafu ei gilydd yn farwol. Cyflawnodd hyn felltith Oedipus y byddai ei ddau fab yn lladd ei gilydd. Nawr, yr unig blant i Oedipus sydd ar ôl yn fyw yw ei ddwy ferch Antigone ac Ismene.

Gyda'r ddau o brawd Antione wedi marw, bu'n rhaid coroni Brenin newydd Thebes. Enwyd Creon, ewythr Antigone , yn frenin. Ochrodd gydag Eteocles yn ystod y rhyfel. Unwaith y bydd y rhyfel drosodd, mae'n rhoi angladd arwr i Eteocles ac yn gadael corff Polyneices y tu allan i bydru.

Mae penderfyniad Creon yn tewhau'r cynllwyn i Antigone eisiau claddu Polyneices, ei brawd marw. Mae Creon yn datgan y byddai unrhyw un oedd yn ceisio claddu corff Polyneices yn cael ei roi i farwolaeth oherwydd ei fod yn fradwr dros ymosod ar Thebes. Fodd bynnag, mae Antigone yn benderfynol o gladdu ei brawd Polyneices ac yn gwneud hynny yn gyfrinachol. Yn anffodus, mae Creon yn darganfod, ac fel cosb, mae'n selio Antigone mewn beddrod yn fyw.

Beth yw enw chwaer Antigone?

Ismene yw enw chwaer Antigone . Mae Ismene yn blentyn i Oedipus a Jocasta,ynghyd ag Antigone, Eteocles a Polyneices. Mae Ismene yn fwy emosiynol a thraddodiadol nag Antigone ac mae fel petai’n byw yng nghysgod ei chwaer fwy beiddgar. Mae Ismene yn anghymeradwyo cynllun Antigone i gladdu Polyneices, ond mae hi’n dangos ei chariad at ei chwaer pan mae’n ceisio rhannu’r bai gyda hi pan gaiff Antigone ei ddal. Fodd bynnag, ni fydd Antigone yn gadael iddi gael ei ferthyru am drosedd na chyflawnodd, gan ganiatáu i Ismene fyw.

Sut mae Antigone yn perthyn i Creon?

Mae Creon yn ewythr i Antigone. Mae'n frawd i fam (a nain) Antigone, Jocasta. Gyda Laius, Oedipus, Eteocles a Polyneices i gyd wedi marw, Creon yw'r perthynas gwrywaidd byw olaf i linach Thebes. Gan na all yr orsedd berthyn i ddynion yn unig, daw Creon yn frenin newydd Thebes.

Gweld hefyd: Tu ne quaesieris (Odes, Llyfr 1, Cerdd 11) – Horace – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

Y mae Creon yn briod ag Eurydice, ac y mae ganddynt un mab o'r enw Haemon. Mae Haemon wedi dyweddïo i fod yn briod ag Antigone. Unwaith y bydd Creon yn marw, bydd Haemon yn dod yn Frenin Thebes, a fydd yn gwneud Antigone yn Frenhines. Fel Brenhines Thebes, byddai Antigone yn adfer ei llinach deuluol (disgynyddion uniongyrchol Cadmus, sylfaenydd Thebes) i'r orsedd.

A yw Antigone a Haemon yn gefndryd?

Ie, cefndryd ydyn nhw . Mae Antigon yn ferch i Jocasta, a Haemon yn fab i Creon. Gan fod Jocasta a Creon yn frodyr a chwiorydd, mae hyn yn gwneud eu plant (Antigone a Haemon) yn gefndryd.

Beth yw melltith y teulu yn Antigone?

Mae yna felltithion lluosog arteulu Antigon. Credir bod y felltith yn tarddu gyda Laius ac yn lledaenu i bob aelod o'i deulu. Dywed rhai ffynonellau fod Laius wedi cipio a threisio Chrysippus, mab y Brenin Pelops. Am y camwedd hwn, gosododd Pelops felltith ar Laius. Dyma'r felltith y byddai ei fab (Oedipus) yn ei ladd ac yn priodi ei wraig.

Credir hefyd i Oedipus felltithio ei ddau fab Eteocles a Polyneices. Y felltith oedd y byddent yn cael eu tynghedu i ladd ei gilydd, a ddigwyddodd yn ystod brwydr Saith yn Erbyn Thebes.

A yw Antigone yn cael ei felltithio hefyd? Efallai ei bod wedi etifeddu melltith teulu Laius, a drosglwyddwyd wedyn i Oedipus a’i feibion. Fodd bynnag, credai ei bod yn gwneud y peth iawn trwy gladdu ei brawd Polyneices, ac felly byddai'r Duwiau'n ei ffafrio.

Yn wir, yn Antigone , gallwn weld mai Creon a galw ar felltith y Duwiau am gredu mai'r peth iawn i'w wneud oedd gadael corff Polyneices allan i bydru ac i gosbi Antigone. Erbyn diwedd y ddrama, mae pawb yn nheulu Creon yn marw; mae ei fab Haemon yn lladd ei hun pan ddaw i wybod bod ei ddyweddi Antigone yn cael ei gladdu, a'i wraig Euridice yn lladd ei hun pan ddaw i wybod bod ei mab Haemon wedi marw.

Pwysigrwydd y Goeden Deulu yn y Ddrama Roegaidd

Roedd trasiedi Groeg hynafol yn aml yn canolbwyntio ar deulu a'r cysylltiadau rhwng aelodau'r teulu. Yn wir, Aristotle hyd yn oed yn honni bod y galon emosiynol go iawny tu ôl i drasiedi Groeg oedd y frwydr rhwng aelodau'r teulu. Diffiniodd Aristotle y berthynas rhwng brodyr, chwiorydd, rhieni a'u plant fel philia , math arbennig o gariad sy'n gysylltiedig â pherthynas. Mae coeden deulu Antigone yn llawn gwrthdaro. Er nad yw aelodau Tŷ’r Thebes o reidrwydd yn “caru” ei gilydd, maent yn gysylltiedig â’i gilydd beth bynnag, ac mae eu tynged wedi’u cydblethu’n ddwfn.

Yn ei Poetics , mae Aristotle yn honni mai dim ond ychydig dibynnir ar dai neu goed teulu ar gyfer trasiedi Roegaidd – gan gynnwys coeden deulu Antigone – oherwydd dyma’r tai a brofodd y gwrthdaro mwyaf rhwng aelodau’r teulu. Mae hanes coeden deulu Antigone yn cynnwys y gwrthdaro rhyng-deuluol o lofruddiaeth a llosgach. Mae hyn yn sicr yn creu deunydd cymhellol ar gyfer trasiedi ddramatig. Nid yw’n syndod bod Sophocles wedi dewis canolbwyntio ar Dŷ’r Thebes ar gyfer trioleg o ddramâu trasig!

Casgliad a Chrynodeb

Mae coeden deulu Antigone yn ganolog i drioleg Sophocles o’r dramâu Oedipus; Oedipus y Brenin , Oedipus yn Colonus ac Antigone. Mae'r drioleg yn canolbwyntio ar Dŷ'r Thebes a'r trasiedïau sy'n digwydd iddynt. Oherwydd bod Antigone yn dod olaf yn gronolegol yng nghyfrif Sophocles o Dŷ'r Thebes, mae angen gwybodaeth gefndir am llinach Antigone a choeden achau.

Gweld hefyd: Menander – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

Credir bod y gyfres odechreuodd trychinebau sy'n digwydd i Dŷ Thebes gyda Laius, Brenin Thebes. Mae Laius yn derbyn proffwydoliaeth, os bydd ganddo fab byth, yna bydd ei fab yn ei ladd. Mae ganddo ef a'i wraig fab ond cefnu arno i geisio dianc rhag y broffwydoliaeth ofnadwy hon. Ond y mae'r broffwydoliaeth yn dod yn wir, ac Oedipus mab Laius yn ei ladd yn priodi gwraig Laius (a mam Oedipus) Jocasta.

Y mae gan Oedipus a Jocasta bedwar o blant; merched Antigone ac Ismene a meibion ​​Eteocles a Polyneices. Pan fydd Oedipus a Jocasta yn darganfod y gwir eu bod wedi cyflawni llosgach rhwng mam a mab, mae Jocasta yn cyflawni hunanladdiad, ac mae Oedipus yn dallu ei hun ac yn alltudio ei hun o Thebes. Mae Oedipus yn penderfynu y bydd ei ddau fab yn rhannu gorsedd Thebes.

Y cyntaf i wasanaethu fel brenin, mae Eteocles yn gwrthod ildio'r orsedd i'w frawd Polyneices, gan arwain at ryfel rhyngddynt. Yn ystod y frwydr, maen nhw'n lladd ei gilydd. Gyda’r orsedd bellach yn wag, mae ewythr Antigone, Creon, yn cymryd y safle fel Brenin Thebes. Mae Creon yn frawd i Jocasta, sy'n ei wneud yn ewythr i holl blant Jocasta sydd ag Oedipus. Mae Creon yn frenin yn ystod digwyddiadau Antigone, sy'n croniclo diwedd trasig y felltith ar Dŷ'r Thebes.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.