Allusions in The Odyssey: Hidden Meanings

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Wrth ddeall y cyfeiriadau yn The Odyssey , rhaid gwneud cysylltiad rhwng y darllenydd a’r awdur, sydd ill dau yn gwerthfawrogi gwybodaeth cyn gwneud y cyfeiriad.

Cyfeiriad ymhlyg neu anuniongyrchol at berson, digwyddiad neu beth yw cyfeiriad. Er enghraifft, i gyfeirio at Yr Iliad, mae'n rhaid bod gan yr awdur a'r gynulleidfa ryw fath o wybodaeth am Yr Iliad. ffordd sy'n gwerthuso person ; yn yr achos hwn, treialon a gorthrymderau Odysseus. Maent yn arddangos yr ymdrechion a wnaed gan ein harwr ar ei daith yn yr Odyssey, o Frwydr Troy i ddychwelyd adref i Ithaca. Maent hefyd yn rhoi cipolwg i'r darllenwyr o'r digwyddiadau yn y gorffennol yr oedd Odysseus wedi'u goresgyn cyn ei antur 10 mlynedd.

O Ryfel Caerdroea hyd at gwymp Troy, mae'r darllenydd a'r awdur yn cyd-ddealltwriaeth bob tro. ysgrifennir cyfeiriad gan y cyntaf. Heb y cyfeiriadau, ni fyddai gan y ddrama ei hun gorff dyfnach o ystyr ac effaith.

Prif Gyfeiriadau yn Yr Odyssey

Mae mwyafrif y cyfeiriadau yn The Odyssey yn cyfeirio at Yr Iliad, yn cysylltu'r dau brif ddarn llenyddol y dramodydd . Mae'r Iliad yn paentio Brwydr Troy, y rhyfel y mae Odysseus yn ymuno ag ef, a'r brwydrau a wynebodd ynddi.

Rhaid i'r Odyssey, a ystyrir yn ddilyniant, gyfeirio at y gwaith blaenorol er mwyn arwain y gynulleidfa iuchder pellach. Ond nid dyma ei unig rôl; defnyddir cyfeiriadau hefyd er mwyn nodweddu rhai cymeriadau a'u nodweddion yn y ddrama, er enghraifft bwa Odysseus.

Stori'r Bwa

Un o'r cyfeiriadau yn The Odyssey sy'n yn rhoi cynrychiolaeth fanwl i'r gynulleidfa o bwy oedd Odysseus a pha mor gryf ydoedd i'w weld yn llaw Penelope . Mae'r stori hon yn dilyn Odysseus wrth iddo roi ei fwa a thanio saeth tuag at 12 bwyell, camp yn unig y gallai ei gwneud.

Mae hwn yn darlunio ei rinweddau fel arwr rhyfel a'i feistrolaeth ar saethyddiaeth, sgil yr oedd ganddo ef yn unig ynddi. Ithaca. Mae stori'r bwa yn symbol o Odysseus, gan ei fod yn gallu llinyn y bwa a phortreadu'r rhagoriaeth a'r galluoedd oedd gan Odysseus yn unig, gan ddatgelu ei hunaniaeth.

Mae'r bwa hefyd yn rhoi syniad i'r gynulleidfa o hen ddyddiau Odysseus, gan hel atgofion amser cyn y rhyfel. Mae'n darlunio awdurdod gwleidyddol Odysseus dros Ithaca a'i fod yn wieliwr haeddiannol y bwa, ffaith bod Ithacans yn ategu eu rheolwr.

Mae stori'r swigen yn dod â'n harwr Odysseus i gylch llawn. : meistrolaeth y bwa yw'r hyn sy'n dod ag ef i frwydr Troy, yn ei hanfod yn ei gymryd o Ithaca, ond y bwa hefyd sy'n datgan mai ef yw'r brenin unwaith eto.

Ei daith i'r brenin. Yr oedd Underworld yn werth chweil, oherwydd nid yn unig y cafodd rybudd gan Tiresias, ond cafodd gyngor gan ei fam hefyd,Anticil. Dywedodd wrtho'r hyn a ddigwyddodd yn Ithaca, gan gadarnhau ei benderfyniad i fynd adref a chymryd rhan yn y gystadleuaeth a fyddai'n ei ystyried yn frenin. a ddefnyddir pan fydd Odysseus yn mentro i'r Isfyd yn unol â chyfarwyddyd Circe . Fe'i cyfarwyddir i ddod o hyd i'r proffwyd dall, Teiresias i ennill gwybodaeth ar daith ddiogel i Ithaca.

I wneud hynny, rhaid i Odysseus alw'r proffwyd trwy ladd defaid a llenwi pydew â'i waed. Y mae gan bob enaid ymlyniad anniwall at waed ; felly, rhaid i Odysseus ymladd pob enaid gan chwennych yr hylif hyd nes yr ymddengys Tiresias o'i flaen.

Marwolaeth sofran a Persephone gwelw cyfeirio at dduw angau, Hades a'i wraig, y feistres o'r Isfyd, Persephone. Mae'n disgrifio Hades fel y duw heriol a hunan-amsugnol a Persephone fel duwies ffrwythlondeb. Mae hefyd yn disgrifio brys y sefyllfa y mae Odysseus i'w hwynebu wrth wysio Teiresias.

Gweld hefyd: Sut mae Beowulf yn Edrych, a Sut Mae'n Cael Ei Ddarlunio yn y Gerdd?

Yn groes i arferion ac yn llwyr anwybyddu duw a duwies yn ei daith i lawr i'r gogledd.

Uffern a'i Chyfeiriadau<8

Gellir nodi’r cyfeiriadau yn yr Isfyd pan mae Odysseus yn siarad â’i fam am ei “galedi di-ben-draw o’r diwrnod yr hwyliodd am y tro cyntaf gyda’r brenin Agamemnon i’r troy.”

Mae hwn yn cyfeirio at ei gyfnod yn rhyfel Caerdroea a sut nad yw erioed wedi anghofio un o gychwynwyr hollbwysig ygwrthdaro y cafodd ei brofi mor ddifrifol - rhyfel a drafodwyd yn helaeth yn yr Iliad a lle bu Odysseus yn ymladd am ddeng mlynedd.

Gwelir cyfeiriad arall pan sonia Odysseus, “Alcmena a oedd yn wraig i Amphitryon.” Cysgodd hi gyda Zeus, duw'r awyr, ac unodd ag ef mewn cariad, gan ddwyn allan Heracles, yr ewyllys garw, a'r llew-galon.

Cyfeiria hwn at hanes yr enwog Hercules yn yr hon Daeth Zeus i Alcmena ar ffurf ei gŵr a hunodd gyda hi i ddwyn Hercules, mab Zeus a'r demigod enwocaf.

Mae'r cyfeiriad hwn yn parhau yn “Priod merch Creon anferth i'r un o hoelion wyth Heracles, ni wnaeth yr arwr byth frawychu. ” stori drasig Megara. Yn ei dicter gyda Zeus am ei berthynas ag Alcmena, gyrrodd Hera Hercules yn wallgof fel iddo ladd ei wraig a'i blant. Wrth i Hercules ddychwelyd i'w synhwyrau, cychwynnodd ar ei daith i lanhau ei hun o'i weithredoedd ofnadwy.

Cysylltiadau

Cysylltodd Homer Yr Iliad a'r Odyssey â chyfeiriadau mewn ffordd a oedd yn yn cael ei ddeall ar unwaith . Mae'r cyfeiriadau a welir yn The Odyssey yn hawdd i'w hadnabod.

O'r cyfarfyddiadau trasig, bu'n rhaid i Odysseus wynebu Rhyfel Caerdroea i'r arwyr a fu farw drostynt. Mae gwaith Homer yn The Odyssey yn sôn am yr Iliad mewn gwahanol achosion er mwyn rhoi hanes byr o’i orffennol i’r gynulleidfa. Mae treial Odysseus cyn The Odyssey yn enghraifft y mae Homer yn ei chyfeirio trwy Odysseussgwrs gyda'i fam, Anticlea.

Gweld hefyd: Aeolus yn Yr Odyssey: Y Gwyntoedd a Arweiniodd Odysseus ar gyfeiliorn

Casgliad

Nawr ein bod wedi trafod y cyfeiriadau yn yr Odyssey a'u pwysigrwydd wrth lunio'r clasur Groegaidd, gadewch i ni fynd dros rai o'r prif bethau. pwyntiau'r erthygl hon:

  • Cyfeiriad ymhlyg neu anuniongyrchol at berson, digwyddiad, neu beth yw cyfeiriad ac fe'i defnyddir yn The Odyssey i gysylltu stori â stori arall.
  • Er mwyn deall cyfeiriadau Homer, rhaid i'r gynulleidfa feddu ar wybodaeth flaenorol o'r testun dan sylw.
  • Mae cyfeiriadau yn creu llinell stori fwy dwys a chysylltiedig er mwyn i'r gynulleidfa ddeall a chysylltu straeon blaenorol â'r hyn sy'n cael ei ddweud ; cysylltu'r gorffennol a'r presennol.
  • Mae stori'r bwa yn cyfeirio at gryfderau Odysseus o ran ei awdurdod gwleidyddol a'i hunaniaeth.
  • Mae'r bwa hefyd yn symbol o'i gymar, Hercules, o ran nodweddion yn gadarnhaol ac yn negyddol.
  • Yn uffern, gwneir cyfeiriadau mewn trafodaeth ar eneidiau amrywiol yr Isfyd a'u hanesion.
  • Mae'r cyfeiriad yn creu croesgysylltiad o hanes; o Megara i Frwydr Troy i'r brwydrau y bu'n rhaid i Odysseus eu hwynebu ar ei daith adref.
  • Mae cyfeiriad marwolaeth sofran a Persephone gwelw yn cyfeirio at dduw marwolaeth a meistres yr Isfyd, ac mae hynny'n arwydd o'r brys y dasg dan sylw.
  • Mae'n werth nodi bod y cyfeiriad hefyd yn disgrifio duw'r Isfyd fel yduw hunan-amsugnol a meistres yr Isfyd fel hefyd dduwies ffrwythlondeb.
  • Mae cysylltiadau a grëwyd gan Homer hefyd yn cysylltu'r Iliad a'r Odyssey â'i gilydd, gan wneud yn siŵr bod Yr Odyssey yn dibynnu ar ei rhagflaenydd am straeon cefn.<15

I gloi, mae cyfeiriadau yn creu dealltwriaeth ddyfnach o blot ac is-blot y ddrama. Mae'n swyno ac yn ychwanegu effaith gyda'r gynulleidfa nad yw'n atseinio unrhyw adloniant a wneir gan yr awdur. Mae’r Odyssey yn llawn cyfeiriadau a ychwanegwyd gan Homer i roi dealltwriaeth bellach o orffennol ein harwr a’r hanesion a’i darluniodd.

Maen nhw hefyd yn arddangos brwydrau’r arwr a’r treialon oedd ganddo i ddod yn arwr a welir heddiw. Heb gyfeiriadau o'r fath, caiff cynulleidfaoedd eu gadael mewn penbleth ac ni allant sefydlu cysylltiad o ran yr hyn y mae'r prif gymeriad yn dod a'r hyn yr aethant drwyddo i ddod yn arwr.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.