Xenia yn Yr Odyssey: Roedd Moesau'n Orfodol yng Ngwlad Groeg Hynafol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Nid yw pwysigrwydd Xenia yn The Odyssey yn syndod i unrhyw un sy’n gyfarwydd â diwylliant Groeg hynafol. Mewn bywyd a llenyddiaeth, ystyriai'r Groegiaid xenia yn rwymedigaeth foesol ac yn rheol anorchfygol mewn bywyd gwaraidd.

Felly, beth yn union yw xenia, a pham ei fod mor allweddol i waith mawr Homer, Yr Odyssey? Darllenwch ymlaen i ddarganfod!

Beth Yw Xenia yn Yr Odyssey? Y Ddefod Gysegredig o Gyfeillgarwch

Yn Yr Odyssey a bywydau’r Hen Roegiaid, “xenia” yw’r gair Groeg am letygarwch. Roedd yn gorchymyn parch a haelioni i unrhyw ymwelydd, boed yn ffrind, yn westai (sy'n golygu Groegwr heb unrhyw berthynas), neu dramorwr (sy'n golygu unrhyw un o darddiad nad yw'n Groeg). Mae'n hanfodol trin ffrindiau'n dda, ond dylai fod yr un mor bwysig dangos yr un lefel o gwrteisi i ddieithryn. Yn wir, mae’r term “xenia” yn tarddu o’r gair “xenos,” sy’n golygu “dieithryn.”

Gweld hefyd: Ymddangosodd Zeus i Leda fel Alarch: A Tale of Lust

Er mai lletygarwch yw diffiniad sylfaenol xenia, roedd y Groegiaid yn deall y cysyniad yn ddyfnach. Sefydlodd gwir xenia berthynas ffurfiol lle mae'r gwesteiwr a'r gwestai ill dau yn derbyn rhyw fath o fudd . Gallai eitemau diriaethol gynnwys lloches, bwyd, ac anrhegion, a gallai buddion anniriaethol fod yn ffafrau, amddiffyniad, ac ymddygiad cwrtais, cymedrol. Gallai hyd yn oed ymwelydd heb unrhyw anrhegion i'w cyfnewid ddangos parch trwy beidio â gorfwyta wrth fwrdd y gwesteiwr, rhoi diolch diffuant, rhannu straeon a newyddion,ac ehangu enw da y gwesteiwr trwy ddweud wrth eraill am haelioni a charedigrwydd y gwesteiwr.

Un cymhelliad i drin dieithriaid â pharch oedd y posibilrwydd bod y dieithryn yn dduw cudd. Yn aml, roedd mythau Groeg yn defnyddio thema o “ theoxenia ,” lle roedd gwesteiwr yn estyn caredigrwydd a lletygarwch i ddieithryn gostyngedig .

Datgelir y gwestai i fod yn dduw sy'n gwobrwyo haelioni'r gwesteiwr. Er mai'r moesol yw trin pob gwestai fel duw cuddiedig, y bwriad yw bod yn westeiwr hael i bob gwestai, waeth beth fo'i statws cymdeithasol.

Pam Defnyddiodd Homer Gysyniad Xenia yn Yr Odyssey ?

Roedd Homer yn aml yn defnyddio cysyniad xenia o fewn Yr Odyssey oherwydd bod lletygarwch Groeg hynafol yn gysyniad mor adnabyddus. Roedd dangos xenia go iawn yn yr hen Roeg yn cael ei dderbyn yn gyffredinol fel arwydd o rinwedd neu gyfiawnder .

Yn yr un modd, roedd dirmyg ar y cymeriadau hynny a oedd yn ymddwyn yn amharchus fel gwesteiwyr neu westeion. Gan ddefnyddio xenia, gallai Homer a'r beirdd eraill lunio llinell yn gyflym rhwng yr arwyr a'r dihirod yn y stori.

Mae astudio'r Odyssey yn dangos ymagwedd fformiwläig Homer at xenia, sy'n aml yn helpu i yrru'r cynllwynio ymlaen.

Yn ôl Homer, dyma gamau defodol xenia :

 • Mae'r gwestai yn aros yn ostyngedig wrth y drws.
 • Mae'r gwesteiwr yn croesawu'r gwestai ac yn cynnig y sedd orau yn yty.
 • Mae'r gwesteiwr yn rhoi gwledd i'r gwestai, neu o leiaf y pryd gorau posibl, o ystyried adnoddau'r gwesteiwr.
 • Mae'r gwesteiwr yn cwestiynu'r gwestai, a'r gwestai yn ymateb.
 • Mae rhyw fath o adloniant yn digwydd.
 • Mae'r gwestai yn derbyn bath, dillad ffres, a gwely. (Pan fydd y gwestai wedi'i wisgo'n teithio, gall hyn ddigwydd yn gynharach yn y dilyniant.)
 • Mae'r gwesteiwr a'r gwestai yn cyfnewid rhyw fath o anrheg (diriaethol neu anniriaethol).
 • Mae'r gwesteiwr neu'r gwestai yn darparu bendith, arwydd, neu broffwydoliaeth sy'n rhag-gysgodi'r cynllwyn.
 • Mae'r gwesteiwr yn darparu neu'n galluogi taith ddiogel i'r gwestai.

Gallwch nodi bod gwesteion yn cael cyfle i orffwys a bwyta cyn ateb unrhyw gwestiynau neu ddatgelu pwy ydynt. Mae'r ddyfais plot hon yn arwyddocaol yn The Odyssey oherwydd ei bod yn caniatáu i Odysseus ddod i mewn i'w dŷ fel dieithryn . Gall aros yn ddienw tra bydd yn sylwi ar gyflwr y tŷ ac yn penderfynu pa gamau sy'n angenrheidiol i adennill ei le haeddiannol.

Beth Yw Rhai Esiamplau Priodol o Xenia yn Yr Odyssey?

Ers Yr Odyssey tua degawd o deithio, mae gan Homer lawer o gyfleoedd i ddramateiddio'r berthynas rhwng y gwestai a'r gwesteiwr. Mae sawl cymeriad yn The Odyssey yn hael yn perfformio holl gamau gofynnol xenia ac felly yn cael eu hystyried yn foesol a gwâr. Yn yr un modd, mae Odysseus a'i ddynion yn cael llawer o gyfleoedd i ddangos ymddygiad disgwyliedig y gwesteion yn y ddefodlletygarwch. Y rhan fwyaf o'r amser, mae'r gwesteiwr sy'n arddangos xenia iawn yn cael triniaeth dda gan y gwesteion .

Telemachus, mab Odysseus, yw'r cymeriad cyntaf yn yr Odyssey i ddangos xenia go iawn. , sy'n enghraifft o theoxenia. Mae'r dduwies Roegaidd Athena yn cuddio ei hun fel Mentes, arglwydd y Taphians, ac yn ymddangos yng nghartref Odysseus. Er bod Telemachus yn cael ei dynnu sylw gan gyfeillion swnllyd ei fam Penelope, mae’n gweld “Mentes” wrth y giât ac yn rhuthro ymlaen i weld pob awydd ei westai yn bersonol. Mae Athena, sy'n dal i fod yn gudd, yn gwobrwyo ei letygarwch trwy gadarnhau bod Odysseus yn dal yn fyw ac yn cael ei ddal yn gaeth, ond bydd yn dychwelyd adref.

Mae tywysoges Nausicaa pobl y Phaeaciaid xenia da er gwaethaf bygythiad personol posibl. Wrth iddi hi a’i morynion olchi dillad ar y traeth, mae’r llongddrylliedig Odysseus, budr a noeth, yn ymddangos ger eu bron i ofyn yn barchus am gymorth. Mae'r morynion yn sgrechian ac yn ffoi, ond mae Nausicaa yn sefyll ei thir ac yn datgan y bydd Odysseus yn derbyn popeth sydd ei angen arno. Mae hi’n atgoffa ei morynion bod “pob cardotyn a dieithryn yn dod o Zeus.”

Gellid dadlau mai’r arddangosiad mwyaf annwyl a didwyll o xenia yw buches foch ffyddlon Odysseus, Ewmaeus. Wedi’i guddio fel gŵr hŷn di-flewyn ar dafod, yna mae Odysseus yn ymddangos ym mwthyn Emaeus, Eumaeus yn rhuthro allan i’w achub rhag y cŵn gwarchod a dod ag eftu mewn . Er mai ychydig sydd gan Ewmaeus, mae'n cynnig popeth sydd ganddo i Odysseus, gan gynnwys ei wely ac un o'i foch, ar gyfer gwledd. Y diwrnod wedyn, mae Ewmaeus yn erfyn ar Odysseus i beidio ag erfyn yn y dref ond i aros gydag ef cyhyd ag y myn.

A oes Arddangosiadau o Xenia Drwg yn Yr Odyssey Hefyd?

Gwersi Homer am xenia priodol yn cael eu dwyn i ffocws cliriach gan yr enghreifftiau o xenia drwg o fewn y testun. Mae hefyd yn dangos canlyniadau xenia drwg trwy gosbi'r rhai sy'n gweithredu fel gwesteiwyr neu westeion anrasus . Mae rhai, fel y Phaeaciaid, yn dangos xenia gwael allan o anwybodaeth, yn anghyfarwydd â disgwyliadau Groegaidd ac yn wyliadwrus o ddieithriaid. Mae eraill, fel y rhai sy'n gwrthwynebu Polyphemus a Penelope, yn ymwybodol iawn o'r protocolau cywir ac yn dewis eu hanwybyddu.

Tra bod Nausicaa wedi trin Odysseus yn hael, dangosodd gweddill y Phaeaciaid xenia yn anghyson . Mae'r Brenin Alcinous a'i lys yn wir yn cynnig bwyd, dillad, adloniant, anrhegion, a llwybr diogel i Odysseus, ond nid oes gan yr ynyswyr y ddawn Roegaidd am letygarwch a rhwyddineb o amgylch dieithriaid. Mae rhai o'u sylwadau i Odysseus yn ymddangos yn rhy gyfarwydd neu'n rhy gyffredin, ac mae eu jibes yn ystod gemau'r Nadolig yn ymddangos yn hollol ddigywilydd. Eto i gyd, roedd eu bwriadau yn dda, a'u methiannau yn xenia yn welw o'u cymharu â chymeriadau eraill yn yr epig.

Yn The Odyssey, mae'r wobr yn mynd am westeion gwaethaf i Penelope's 108siwtwyr . Yn awyddus i gymryd lle Odysseus, mae’r dynion ifanc lleol hyn yn loetran yn ddiangen am flynyddoedd yn ei dŷ, yn ceunant ar ei fwyd a’i win, yn aflonyddu ar ei weision, yn poeni ei wraig, ac yn bygwth lladd ei fab, Telemachus. Pan mae Odysseus yn ymddangos yn ei guddwisg cardotyn, mae’r cyfeillion yn taflu dodrefn a charnau ych ato. Erbyn diwedd yr epig, nid oes yr un o'r siwtors stwrllyd ar ôl yn fyw.

Mae un o'r enghreifftiau gwylltaf o xenia drwg yn Yr Odyssey i'w weld ar ynys y Cyclopes . Wedi cyrraedd yr ynys, mae Odysseus a'i griw yn lladd ac yn bwyta llawer o'r geifr, mynd i mewn i gartref Polyphemus tra ei fod i ffwrdd, a dechrau bwyta ei gaws.

Pan fydd Polyphemus yn dychwelyd adref, mae'n eu carcharu ar unwaith ac difa amryw o'r criw. Ar ôl dallu’r cawr, mae Odysseus a’i ddynion sy’n weddill yn dwyn rhai o ddefaid Polyphemus wrth iddyn nhw ddianc. Nid yw'n syndod bod Polyphemus, mab duw'r môr, yn taflu melltith yn hytrach na bendith.

A yw Odysseus yn Arddangos Da neu Drwg Xenia Yn ystod Ei Deithiau?

Odysseus yn dangos y ddau yn dda a xenia drwg yn ystod ei ddeng mlynedd o geisio cyrraedd adref . Er bod Odysseus yn ddyn gwaraidd, anrhydeddus, mae'n gyflym i ymateb mewn nwyddau pan fydd rhywun yn ei gam-drin. Efallai y bydd rhywun yn maddau gweithredoedd Odysseus trwy ddweud nad ef oedd y cyntaf na'r gwaethaf i grwydro o xenia iawn. Eto i gyd, byddai rhai ysgolheigion yn dadlau bod “ y boi arall wedi ei gychwyn ” fel amae amddiffyn ynddo'i hun yn ymddangos braidd yn blentynnaidd ac yn anghroesawgar.

Mae triniaeth ofalus Odysseus o Nausicaa yn dangos sut y gallai rhywun ddangos xenia da trwy dorri ei ddefodau . Pan mae'n gweld y dywysoges a'i morynion ar y traeth, efallai mai'r drefn arferol fyddai taflu ei hun at draed ei westeiwr, gan gyffwrdd neu gofleidio pengliniau'r gwesteiwr wrth erfyn am gymorth.

Fodd bynnag, mae Odysseus yn ymwybodol ei fod yn ddyn mawr, budron, noeth, a'r dywysoges yn debygol yn forwyn. Mae'n yn cadw pellter gofalus , yn ei orchuddio ei hun orau y gall, ac yn defnyddio geiriau tyner a dirdynnol.

Mewn cyferbyniad, mae triniaeth Odysseus o Polyffemus yn dechrau'n wael ac yn gwaethygu'n raddol. Er bod Odysseus yn meddwl am ddod â chroen o win yn anrheg, mae ef a’i ddynion yn eofn yn mynd i mewn i gartref Polyphemus heb groeso ac yn helpu eu hunain . Unwaith y bydd Polyphemus yn datgan nad oes ganddo unrhyw fwriad i ddilyn xenia, nid oes gan Odysseus unrhyw amodau mewn gwawdio a thwyllo'r Cyclops, gan ei anafu a gwneud iddo edrych yn ffôl.

Unwaith y bydd Odysseus yn dychwelyd i'w gartref ei hun o'r diwedd, fe yn chwarae gwestai a gwesteiwr ar yr un pryd . Yn ei guddwisg, mae'n dangos xenia rhagorol, er gwaethaf ymddygiad barbaraidd y gwrthwynebwyr. Pan mae'n datgelu ei hun fel meistr y tŷ, ei weithred gyntaf fel gwesteiwr yw lladd pob un o'r cyfreithwyr. Er bod hyn yn dechnegol yn groes erchyll i xenia, roedd hwn yn ddiamau yn rhywbeth angenrheidiol a haeddiannol.cosb.

Gweld hefyd: Cipolwg ar y Llawer o Archeteipiau Gwahanol yn yr Odyssey

Casgliad

Mae Xenia yn chwarae rhan arwyddocaol yn Yr Odyssey , sy'n dangos pa mor hanfodol oedd xenia yn y gymdeithas Roegaidd hynafol.

Dyma ychydig o bethau i’w cofio :

 • Xenia yw’r gair Groeg am ddefodau cysegredig lletygarwch.
 • Daw’r gair “xenia” o’r Groeg gair “xenos,” sy’n golygu “dieithryn.”
 • Roedd disgwyl i’r gwesteiwr a’r gwestai drin ei gilydd yn barchus.
 • Yn Yr Odyssey , defnyddiodd Homer fformiwla gyda phum cam o letygarwch.
 • Mae'r cymeriadau sy'n arddangos xenia da yn cynnwys Telemachus, Nausicaa, ac Eumaeus.
 • Mae'r cymeriadau sy'n arddangos xenia drwg yn cynnwys y Suitors, y Phaeacians, a Polyphemus.
 • Dangosodd Odysseus xenia da a drwg, yn dibynnu ar y sefyllfa.

Ers ei greu, mae Yr Odyssey wedi profi i fod yn stori ddifyr ac yn wers yn y pwysig cysyniad o xenia. Er bod defodau xenia wedi pylu dros amser , gall Yr Odyssey atgoffa darllenwyr modern o hyd sut y dylai – ac na ddylai – pobl waraidd ymddwyn.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.