Ajax - Sophocles

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

(Trasiedi, Groeg, tua 444 BCE, 1,421 llinell)

Cyflwyniadrhwng Odysseus ac Ajax pwy ddylai dderbyn arfwisg y rhyfelwr Groegaidd Achilles ar ôl ei farwolaeth. Roedd yr arfwisg anorchfygol wedi'i gwneud ar gyfer Achilles gan y duw Hephaestus, a byddai'r derbynnydd felly'n cael ei gydnabod fel y mwyaf ar ôl Achilles. Cafodd y Groegiaid y caethion Trojan bleidlais ar ba un o'r ddau ryfelwr oedd wedi gwneud y difrod mwyaf yn y Rhyfel Trojan , a dyfarnwyd yr arfwisg yn y diwedd i Odysseus (er nid heb gymorth ei amddiffynwr, y dduwies Athena). Addawodd yr Ajax cynddeiriog ladd yr arweinwyr Groegaidd Menelaus ac Agamemnon a oedd wedi ei warth fel hyn ond, cyn iddo allu dial, mae'r dduwies Athena yn ei dwyllo.

Wrth i'r ddrama ddechrau, mae Athena yn esbonio i Odysseus sut mae hi wedi twyllo Ajax i gredu mai'r defaid a'r gwartheg a gymerwyd gan yr Achaeans (Groegiaid) fel ysbail rhyfel yw'r arweinwyr Groeg mewn gwirionedd. Mae'n lladd ac yn anffurfio rhai ohonyn nhw, ac yn mynd â'r lleill yn ôl i'w gartref i'w arteithio, gan gynnwys hwrdd y mae'n credu yw ei brif wrthwynebydd, Odysseus.

Pan ddaw at ei synhwyrau o'r diwedd, Mae Ajax yn cael sioc a chywilydd oherwydd ei weithredoedd ac yn tosturio ei hun dros ei warth. Mae Corws y morwyr yn tanlinellu pa mor isel y dygwyd y rhyfelwr mawr hwn gan dynged a gweithredoedd y duwiau.

Gwraig Ajax, Tecmessa , ar ôl egluro i’r Corws sut y llenwir Ajax âedifeirwch wrth ddarganfod yr hyn y mae wedi'i wneud, yn mynegi ei hofn y gallai wneud rhywbeth hyd yn oed yn fwy ofnadwy, ac yn erfyn arno i beidio â'i gadael hi a'i phlentyn heb amddiffyniad. Mae'n cymryd arno ei fod yn cael ei syfrdanu gan ei haraith, ac yn dweud ei fod yn mynd allan i buro ei hun ac i gladdu'r cleddyf a roddwyd iddo gan Hector.

Wedi iddo fynd, mae negesydd yn cyrraedd yn hwyr i ddweud bod y mae'r gweledydd Calchas wedi rhybuddio, os bydd Ajax yn gadael ei dŷ y diwrnod hwnnw, y bydd yn marw. Mae ei wraig a’i filwyr yn ceisio dod o hyd iddo, ond maen nhw’n rhy hwyr: roedd Ajax yn wir wedi claddu’r cleddyf ond wedi gadael y llafn yn sticio o’r ddaear, ac wedi taflu ei hun arno i roi terfyn ar ei fywyd a’i gywilydd. Yn ei farwolaeth, mae Ajax yn galw am ddialedd yn erbyn meibion ​​Atreus (Menelaus ac Agamemnon) a holl fyddin Groeg.

Yna cyfyd anghydfod ynghylch beth i'w wneud â chorff Ajax. Mae hanner brawd Ajax, Teucer, yn mynnu ei gladdu er gwaethaf gofynion Menelaus ac Agamemnon bod corff y rhyfelwr dirmygus yn cael ei adael heb ei gladdu. Mae Odysseus, er nad oedd yn ffrind mawr i Ajax o’r blaen, yn camu i mewn ac yn eu perswadio i ganiatáu angladd iawn i Ajax, gan nodi bod hyd yn oed gelynion rhywun yn haeddu parch mewn marwolaeth, pe baent yn fonheddig. Daw'r ddrama i ben gyda Teucer yn trefnu claddedigaeth barchus i'w hanner brawd, er nad yw Odysseus ei hun i fod yn bresennol.

Dadansoddiad

Gweld hefyd: Cymeriadau Beowulf: Prif Chwaraewyr y Gerdd Epig

Yn ôl i'r brig oTudalen

Sophocles ' Portreadir Ajax fel arwr mawr, ond fe'i diffinnir yn gaeth fel yr arwr hen ffasiwn, balch a digyfaddawd ac yn methu adnabod ei wendidau a'i gyfyngiadau ei hun. Roedd Homer , a oedd yn ôl pob tebyg yn ffynhonnell Sophocles’ ar gyfer y ddrama, hefyd yn darlunio Ajax fel un ystyfnig i’r pwynt o hurtrwydd yn “Yr Iliad” . Hyb Ajax wrth wrthod cymorth y dduwies Athena yn y lle cyntaf sy’n gosod y llwyfan ar gyfer y drasiedi hon. Er gwaethaf ei drais digyfaddawd a'i driniaeth ffiaidd braidd o ferched, (yn enwedig o'i gyferbynnu â'r Odysseus mwy hael a rhesymol), mae gan Ajax statws ac uchelwyr mawr ac mae'n dominyddu'r ddrama hyd yn oed os mai dim ond am gyfnod cyfyngedig y mae ar y llwyfan mewn gwirionedd.<3

Mae’r ddrama’n archwilio themâu dicter a chasineb, anrhydedd (yn y traddodiad Homerig, mae anrhydedd yn gwbl ddibynnol ar yr hyn y mae eraill yn y gymuned ryfelgar yn ei feddwl amdanoch), a hefyd i ba raddau y mae gan unigolion ddewis neu ddewis gwirioneddol. yn ddim ond gwystlon tynged.

Gweld hefyd: Oedipus - Seneca yr Iau - Rhufain Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Yn ystod ei gyfnod cynnar, honnir i Sophocles addef ei fod yn fwriadol yn ceisio ysgrifennu fel Aeschylus . Serch hynny, mae ganddo'r gallu i ddod â duwdod Olympaidd (Athena) i'r llwyfan o hyd, a hefyd i ddangos marwolaeth wirioneddol Ajax ar y llwyfan (mewn trasiedi hynafol mewn mannau eraill, mae lladdiadau bob amser yn digwydd oddi ar y llwyfan), bron.troseddau heb eu hail i ymarfer dramatwrgaidd disgwyliedig y cyfnod.

Yn ôl i Ben y Dudalen

>

Adnoddau

    Cyfieithiad Saesneg gan R. C. Trevelyan (Archif Clasuron Rhyngrwyd): //classics.mit.edu/Sophocles/ ajax.html
  • Fersiwn Groeg gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus): //www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.01.0183<29

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.