Yr Odyssey – Homer – cerdd epig Homer – Crynodeb

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

(Cerdd Epig, Groeg, tua 725 BCE, 12,110 llinell)

Cyflwyniadei gartref yn Ithaca i ymladd â'r Groegiaid eraill yn erbyn y Trojans, mab Odysseus Telemachus a ei wraig Penelope wedi eu cyfareddu gan dros gant o filwyr sy'n ceisio perswadio Penelope bod ei gŵr wedi marw ac y dylai hi briodi un ohonynt.

Wedi cael ei chalonogi gan y dduwies Athena (gwarchodwr Odysseus bob amser), mae Telemachus yn mynd ati i chwilio am ei dad , gan ymweld â rhai o hen gymdeithion Odysseus fel Nestor, Menelaus a Helen, sydd wedi cyrraedd adref ers amser maith. Maent yn ei dderbyn yn foethus ac yn adrodd diwedd y Rhyfel Trojan, gan gynnwys hanes y ceffyl pren. Dywed Menelaus wrth Telemachus ei fod wedi clywed bod Odysseus yn cael ei ddal yn gaeth gan y nymff Calypso.

Mae’r olygfa wedyn yn newid i ynys Calypso , lle mae Odysseus wedi treulio saith mlynedd mewn caethiwed. Mae Calypso yn cael ei berswadio o’r diwedd i’w ryddhau gan Hermes a Zeus, ond mae cwch dros dro Odysseus yn cael ei ddryllio gan ei nemesis Poseidon, ac mae’n nofio i’r lan i ynys. Mae'r Nausicaa ifanc a'i morynion yn dod o hyd iddo a chaiff ei groesawu gan y Brenin Alcinous a Brenhines Arete y Phaeaciaid, ac mae'n dechrau adrodd hanes rhyfeddol ei ddychweliad o Troy.

Odysseus yn dweud sut y gyrrwyd ef a ei ddeuddeg o longau oddi ar y ffordd gan ystormydd, a sut yr ymwelasant â'r Lotus-eaters swrth gyda'u bwyd i ddileu cof, cyn bodwedi’i gipio gan y cawr cyclops un llygad Polyphemus (mab Poseidon), dim ond dianc ar ôl iddo ddallu’r cawr â pholion pren. Er gwaethaf cymorth Aeolus, Brenin y Gwyntoedd, chwythwyd Odysseus a'i griw oddi ar y cwrs eto yn union fel yr oedd cartref bron yn y golwg. Fe ddihangodd y ddau o drwch blewyn o'r canibal Laestrygones , dim ond i ddod ar draws y dduwies Circe yn fuan wedyn. Trodd Circe hanner ei wŷr yn foch, ond roedd Odysseus wedi cael rhybudd ymlaen llaw gan Hermes ac wedi gwrthsefyll hud Circe.

Ar ôl blwyddyn o wledda ac yfed ar ynys Circe, cychwynnodd y Groegiaid eto, gan gyrraedd y ymyl gorllewinol y byd. Gwnaeth Odysseus aberth i'r meirw, a galwodd ysbryd yr hen broffwyd Tiresias i'w gynghori, yn ogystal ag ysbrydion nifer o wŷr a merched enwog eraill a'i fam ei hun, a oedd wedi marw o alar. yn ei absenoldeb hir a phwy a roddodd newyddion annifyr iddo am y sefyllfa ar ei aelwyd ei hun.

Wedi cael cyngor unwaith yn rhagor gan Circe ar y camau oedd yn weddill o'u taith, aethant i ymyl gwlad y Seirenau, gan basio rhwng y llu. anghenfil pen Scylla a'r trobwll Charybdis , ac, gan anwybyddu rhybuddion Tiresias a Circe yn ddidrugaredd, hela wartheg cysegredig y duw haul Helios. Am y sacrilege hwn, cawsant eu cosbi gan longddrylliad lle boddodd pawb ond Odysseus ei hun. Cafodd ei olchi i'r lan ar Calypso'synys, lle y gorfu iddi aros fel ei chariad.

Gweld hefyd: Pam Lladdodd Achilles Hector - Tynged neu Gynddaredd?

Erbyn hyn, y mae Homer wedi ein diweddaru, ac adroddir y gweddill o'r hanes yn ddidrafferth mewn trefn amseryddol.

Ar ôl gwrando’n astud ar ei stori, mae’r Phaeaciaid yn cytuno i helpu Odysseus i gyrraedd adref, ac o’r diwedd maen nhw’n ei ddanfon un noson i harbwr cudd ar ei ynys enedigol, Ithaca . Wedi'i guddio fel cardotyn crwydrol ac yn adrodd stori ffug amdano'i hun, mae Odysseus yn dysgu gan fuches leol sut mae pethau'n sefyll ar ei aelwyd. Trwy machinations Athena , mae'n cyfarfod i fyny gyda'i fab ei hun, Telemachus, sydd newydd ddychwelyd o Sparta, ac maent yn cytuno gyda'i gilydd bod yn rhaid lladd y cwnstabliaid anhyderus a chynyddol ddiamynedd. Gyda mwy o gymorth gan Athena, trefnir cystadleuaeth saethyddiaeth gan Penelope ar gyfer y cystadleuwyr, y mae'r Odysseus cudd yn ei hennill yn hawdd, ac yna yn lladd yn ddiymdroi'r holl gynheiliaid eraill.

2>Dim ond nawr y mae Odysseus yn datgelu ac yn profi ei wir hunaniaethi'w wraig ac i'w hen dad, Laertes. Er bod Odysseus i bob pwrpas wedi lladd dwy genhedlaeth o wŷr Ithaca (y morwyr llongddrylliedig a’r milwyr dienyddiedig), mae Athena yn ymyrryd un tro olaf ac yn olaf mae Ithaca mewn heddwch unwaith eto. Yn ôl i'r brig oTudalen

>

Dadansoddiad – Am beth mae'r Odyssey

Fel "Yr Iliad" , "Yr Odyssey" yn cael ei briodoli i'r bardd epig Groegaidd Homer , er ei fod yn ôl pob tebyg wedi'i ysgrifennu yn hwyrach na "Yr Iliad" , yn Homer aeddfed mlynedd, o bosibl tua 725 BCE. Hefyd fel “Yr Iliad” , roedd yn amlwg wedi ei gyfansoddi mewn traddodiad llafar , ac mae'n debyg ei fod wedi'i fwriadu'n fwy i'w ganu na'i ddarllen, ac mae'n debyg ei fod yn cyd-fynd â fersiwn syml. offeryn llinynnol a oedd yn cael ei strymio ar gyfer ambell acen rythmig. Mae wedi'i ysgrifennu mewn Groeg Homerig (fersiwn hynafol o Roeg Ïonig, gyda chymysgeddau o rai tafodieithoedd eraill megis Groeg Aeolig), ac mae'n cynnwys 12,110 llinell o bennill hecsamedr dactylig , wedi'i rannu fel arfer. i mewn i 24 llyfr .

Mae llawer o gopïau o’r gerdd wedi dod i lawr atom ni (er enghraifft, canfu arolwg o’r holl bapyri Eifftaidd sydd wedi goroesi ym 1963 fod bron i hanner y 1,596 o unigolion “ llyfrau” yn gopïau o “Yr Iliad” neu “Yr Odyssey” neu sylwebaeth arnynt). Ceir paralelau diddorol rhwng llawer o elfennau "Yr Odyssey" a y chwedlau Sumeraidd llawer hŷn yn y “Epic of Gilgamesh” . Heddiw, mae’r gair “odyssey” wedi dod i gael ei ddefnyddio yn yr iaith Saesneg i gyfeirio at unrhyw fordaith epig neu grwydro estynedig.

Gweld hefyd: Y Merched Phoenician - Euripides - Gwlad Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Fel yn 24> “YrMae Iliad” , Homer yn gwneud defnydd aml o “epithetau” yn “The Odyssey” , tagiau disgrifiadol a ddefnyddir yn rheolaidd i lenwi llinell o adnodau yn ogystal â manylu ar gymeriad, megis Odysseus “Ysbeilwr dinasoedd” a Menelaus “y capten gwallt coch” . Mae'r epithets, yn ogystal â straeon cefndir a ailadroddir a chyffelybiaethau epig hirach, yn dechnegau cyffredin yn y traddodiad llafar, wedi'u cynllunio i wneud swydd y canwr-fardd ychydig yn haws, yn ogystal ag atgoffa'r gynulleidfa o wybodaeth gefndir bwysig.<3

O’i gymharu â “Yr Iliad” , mae gan y gerdd lawer o newidiadau golygfa a chynllwyn llawer mwy cymhleth . Mae’n defnyddio’r syniad sy’n ymddangos yn fodern (a ddynwaredwyd yn ddiweddarach gan lawer o awduron epigau llenyddol eraill) o gychwyn y plot ar yr hyn sydd yn gronolegol tua diwedd y stori gyfan, a disgrifio digwyddiadau blaenorol trwy ôl-fflachiau neu adrodd straeon. Mae hyn yn briodol, fodd bynnag, gan fod Homer yn ymhelaethu ar stori a fyddai wedi bod yn gyfarwydd iawn i'w wrandawyr, ac nid oedd fawr o debygolrwydd y byddai ei gynulleidfa'n drysu, er gwaethaf yr is-blotiau niferus.

Mae cymeriad Odysseus yn ymgorffori llawer o'r delfrydau yr oedd yr Hen Roegiaid yn dyheu amdanyn nhw: dewrder dynol, teyrngarwch, duwioldeb a deallusrwydd. Mae ei ddeallusrwydd yn gymysgedd o arsylwi craff, greddf a smarts y stryd, ac mae'n gyflym,celwyddog dyfeisgar, ond hefyd yn hynod o ofalus. Fodd bynnag, mae yn cael ei bortreadu hefyd fel dyn iawn – mae’n gwneud camgymeriadau, yn mynd i sefyllfaoedd dyrys, yn colli ei dymer ac yn aml yn cael ei symud i ddagrau – a gwelwn ef mewn sawl rôl (fel gŵr, tad a mab , ond hefyd fel athletwr, capten y fyddin, morwr, saer, storïwr, cardotyn carpiog, cariad, a.y.y.b.

Mae'r cymeriadau eraill yn eilradd iawn, er bod Telemachus, mab Odysseus, yn dangos rhywfaint o dwf a datblygiad o a bachgen goddefol, heb ei brofi, i ŵr dewr a gweithred, yn barchus i dduwiau a dynion, ac yn ffyddlon i'w fam a'i dad. Cyfeirir yn aml at y pedwar llyfr cyntaf o “The Odyssey” fel “The Telemachy” wrth iddynt ddilyn taith Telemachus ei hun.

Ymysg y themâu a archwiliwyd gan “Yr Odyssey” y mae’r rhai o ddychwelyd adref, dialedd, adfer trefn, lletygarwch, parch at y duwiau, trefn a thynged, ac, efallai yn bwysicaf oll, teyrngarwch (teyrngarwch Odysseus wrth ddyfalbarhau yn ei ymdrechion i ddychwelyd adref, hyd yn oed ar ôl ugain mlynedd, teyrngarwch Telemachus, teyrngarwch Penelope a theyrngarwch y gweision Eurykleia ac Eumaios).

5 14>

Adnoddau

Yn ôl i Ben y Dudalen

    Cyfieithiad Saesneg gan Samuel Butler (Archif Clasuron y Rhyngrwyd): //classics.mit.edu/Homer/odyssey.html
  • Fersiwn Groeg gyda gair-wrth-aircyfieithu (Prosiect Perseus): //www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.01.0135
  • Crynodeb a chyfieithiad manwl fesul llyfr (About.com ): //ancienthistory.about.com/od/odyssey1/a/odysseycontents.htm

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.