Hubris yn The Odyssey: Y Fersiwn Roegaidd o Balchder a Rhagfarn

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae Hubris yn The Odyssey a llenyddiaeth Roegaidd arall yn chwarae rhan hanfodol. Mewn ffordd, gwasanaethodd Yr Odyssey Homer fel stori rybuddiol i'r Groegiaid hynafol, gan eu rhybuddio y gallai canlyniadau hubris fod yn ddinistriol, hyd yn oed yn angheuol.

Beth yw hubris, a phaham y pregethodd Homer mor rymus yn ei erbyn ?

Darllenwch ymlaen i ddarganfod!

Beth Yw Hubris yn Yr Odyssey a Gwlad Groeg Hynafol?

Yn Yr Odyssey a chymdeithas Groeg hynafol , yr oedd y weithred o hubris yn un o'r pechodau mwyaf a ddychymygwyd. Mewn Saesneg modern, mae hubris yn aml yn gyfystyr â balchder , ond roedd y Groegiaid yn deall y term yn ddyfnach. Yn Athen, roedd hubris yn cael ei ystyried yn drosedd.

I'r Groegiaid, roedd hubris yn ormodedd afiach o falchder, syniad a arweiniodd at ymffrost, hunanoldeb, ac yn aml trais . Efallai y bydd pobl â phersonoliaethau hybristaidd yn ceisio gwneud eu hunain yn edrych yn well trwy sarhau neu fychanu eraill. Roedd y gweithredoedd hyn yn tueddu i wrthdanio. Y weithred fwyaf peryglus o hubris oedd herio neu herio'r duwiau neu fethu â dangos parch priodol iddynt.

Yn wreiddiol, roedd hubris yn derm a ddefnyddiwyd i ddisgrifio balchder llethol mewn rhyfel . Disgrifiodd y term goncwerwr a fyddai’n wawdio’r gwrthwynebydd gorchfygedig, yn gweiddi ac yn hyrddio sarhad i achosi cywilydd ac embaras.

Yn rhy aml o lawer, pan fyddai gornest yn dod i ben mewn marwolaeth, byddai’r buddugol yn anffurfio corff y gwrthwynebydd,a oedd yn warth i'r buddugwr a'r dioddefwr . Ceir un enghraifft wych o'r math hwn o hyrddiad yn Yr Iliad Homer, pan fydd Achilles yn gyrru ei gerbyd o amgylch muriau Troy, gan lusgo corff y Tywysog Hector.

Enghreifftiau o Hubris yn The Odyssey

Mae nifer o enghreifftiau o hubris yn Yr Odyssey. Er i Homer ddefnyddio llawer o wahanol themâu, balchder oedd y pwysicaf . Yn wir, ni fyddai'r holl ddioddefaint wedi digwydd heb Odysseus hubris.

Isod mae rhai o'r achosion o hubris yn The Odyssey, a drafodir yn fanwl yn ddiweddarach yn yr erthygl hon:

<11
 • Gelynion Penelope yn ymffrostio, ac yn ymffrostio.
 • Nid yw Odysseus yn anrhydeddu'r duwiau am fuddugoliaeth ar y Trojans.
 • Mae Odysseus a'i wŷr yn lladd y Siconiaid.
 • >Odysseus yn gwawdio Polyphemus, y Cyclops.
 • Mae Odysseus yn dioddef lleisiau'r Seireniaid.
 • Gall rhywun nodi bod y cymeriadau â hubris bron bob amser yn dioddef mewn rhyw ffordd oherwydd eu gweithredoedd. Y mae neges Homer mor eglur â'r hyn a geir yn llyfr beiblaidd y Diarhebion: “ Y mae balchder yn myned o flaen dinistr, ac ysbryd uchel cyn cwymp .”

  Gwisgwyr Penelope: Ymgorfforiad Hubris a'r Dr. Mae Ultimate Price

  Yr Odyssey yn agor yn agos at ddiwedd y chwedl yn ystod golygfa o hwre mawr . Penelope a Telemachus, gwraig a mab Odysseus yn chwarae gwesteiwyr anfodlon i 108 stwrllyd, trahausdynion. Ar ôl i Odysseus fynd am 15 mlynedd, mae’r dynion hyn yn dechrau cyrraedd tŷ Odysseus ac yn ceisio perswadio Penelope i briodi eto. Mae Penelope a Telemachus yn credu'n gryf yn y cysyniad o xenia, neu letygarwch hael, felly ni allant fynnu bod y gwrthwynebwyr yn gadael.

  Mae cyfeilwyr Penelope yn trin ystâd Odysseus fel ysbail rhyfel a theulu Odysseus a gweision fel pobloedd gorchfygedig . Nid yn unig y maent yn arddangos xenia ddrwg, ond treuliant eu dyddiau yn ymffrostio ac yn dadleu pa un o honynt a fyddai yn wraig fwy gwaeaidd i Penelope.

  Pan y mae hi yn parhau i oedi, y maent yn manteisio ar y gweision benywaidd. Maen nhw hefyd yn gwawdio Telemachus am ei ddiffyg profiad ac yn ei weiddi i lawr pryd bynnag y byddo'n rhoi awdurdod.

  Ar y diwrnod y bydd Odysseus yn cyrraedd cuddwisg, mae'r cyfeillion yn gwenu ar ei ddillad carpiog a'i henaint . Mae Odysseus yn dioddef eu brolio a’u hanghrediniaeth y gallai linynu bwa’r meistr, llawer llai o’i dynnu. Pan fydd yn datgelu ei hun, mae'r cyfreithwyr yn ofnus yn cynnig gwneud iawn am eu gweithredoedd, ond mae'n llawer rhy hwyr. Mae Odysseus a Telemachus yn sicrhau nad oes yr un ohonynt yn gadael y neuadd yn fyw.

  Taith Odysseus: Cychwyn y Cylch Trosedd a Chosb

  Ar ddiwedd Rhyfel Caerdroea, mae Odysseus yn ymffrostio yn ei fedr mewn brwydr a'i gynllun cyfrwys yn cynnwys y ceffyl Trojan, a drodd llanw'r rhyfel. Nid yw yn diolch nac yn aberth i'rduwiau . Fel y gwelir mewn mythau niferus, mae'r duwiau Groegaidd yn hawdd eu tramgwyddo gan ddiffyg canmoliaeth, yn enwedig pan nad ydynt wedi gwneud dim byd canmoladwy. Roedd ymffrost Odysseus yn arbennig o anfodlon â Poseidon oherwydd bod y duw yn ochri â’r Trojans a orchfygwyd yn ystod y rhyfel.

  Ymrwymodd Odysseus a’i wŷr hubris pellach yng ngwlad y Cicones , a ymladdodd am gyfnod byr ochr yn ochr â’r Trojans. Pan fydd fflyd Odysseus yn stopio am gyflenwadau, maen nhw'n ymosod ar y Cicones, sy'n ffoi i'r mynyddoedd. Gan ymffrostio yn eu buddugoliaeth hawdd, mae'r criw yn ysbeilio'r dref ddiamddiffyn ac yn ceunant eu hunain ar y bwyd a'r gwin helaeth. Bore trannoeth, dychwelodd y Ciconiaid gydag atgyfnerthion a rhwygo'r Groegiaid swrth, a gollodd 72 o ddynion cyn dianc i'w llongau.

  Odysseus a Polyphemus: y Felltith Deng Mlynedd

  Y Digwyddodd troseddau mwyaf erchyll Odyssey o ruthr yng ngwlad y Cyclopes, lle mae Odysseus a Polyphemus yn cymryd eu tro yn bychanu ei gilydd , yn dibynnu ar ba un ohonyn nhw sydd â'r llaw uchaf. Yn ddiddorol, mae Odysseus yn gweithredu fel y cyfrwng ar gyfer cosb Polyphemus am hwbris ac i'r gwrthwyneb.

  Gweld hefyd: Catullus 51 Cyfieithiad

  Mae criw Odysseus yn camymddwyn trwy fynd i mewn i ogof Polyphemus a bwyta ei gaws a'i gig, ond mae'r weithred hon yn adlewyrchu anufudd-dod i reolau lletygarwch yn hytrach na hubris. Felly, yn dechnegol, mae Polyphemus yn ymateb braidd yn briodol trwy ddal y tresmaswyr a'u hamddiffynei eiddo. Mae'r hwb yn yr olygfa hon yn dechrau pan fydd Polyphemus yn lladd aelodau o'r criw ac yn eu bwyta , gan felly anffurfio eu cyrff. Mae hefyd yn gwawdio'r Groegiaid gorchfygedig ac yn herio'r duwiau yn uchel, er ei fod yn fab i Poseidon.

  Mae Odysseus yn gweld ei gyfle i wneud i Polyffemus edrych yn ffôl. Gan roi ei enw fel “ Does neb, mae Odysseus yn twyllo’r Cyclops i yfed gormod o win, ac yna mae ef a’i griw yn trywanu llygad y cawr â phren mawr. Mae Polyphemus yn gweiddi ar y Cyclopes eraill, “Does neb yn fy mrifo !” Gan feddwl mai jôc yw hi, mae’r Cyclopes eraill yn chwerthin a dydyn nhw ddim yn dod i’w gynorthwyo.

  Er ei ofid wedyn, mae Odysseus yn cyflawni un weithred olaf o hubris . Wrth i'w llong ymadael, mae Odysseus yn gweiddi'n ôl at y Polyphemus cynddeiriog:

  “Cyclops, os bu dyn marwol erioed ymholi

  sut y cawsoch eich cywilyddio a'ch dallu

  dywed wrtho Odysseus, ysbeiliwr dinasoedd, a gymerodd dy olwg:

  Laertes fab, y mae ei gartref ar Ithaca!”

  Gweld hefyd: Odysseus yn yr Iliad: Chwedl Ulysses a Rhyfel Caerdroea

  Homer, Yr Odyssey , 9. 548-552

  Mae’r weithred ddisglair hon yn galluogi Polyffemus i weddïo ar ei dad, Poseidon, a gofyn am ddialedd . Mae Poseidon yn cytuno'n rhwydd ac yn tynghedu Odysseus i grwydro'n ddibwrpas, gan ohirio ei gyrraedd adref am ddegawd arall.

  Cân y Seiren: Mae Odysseus yn Dal i Ddiswyddo

  Er mai gweithredoedd o fwrlwm Odysseus yw'r achos o ei alltudiaeth, nid yw eto yn deall canlyniadau llawn ei weithredoedd.Mae'n parhau i feddwl amdano'i hun fel gwell na'r dyn cyffredin . Bu un dioddefaint arbennig yn ystod ei deithiau yn gymorth i’w gamddefnyddio o’r syniad hwnnw: parhau â chân y Sirens.

  Cyn i Odysseus a’i griw oedd yn prinhau adael ynys Circe, fe’u rhybuddiodd am basio ynys y Sirens. Creaduriaid hanner-adar, hanner-ddynes oedd y Seirenau, a chanent mor hyfryd fel y byddai morwyr yn colli pob synnwyr ac yn chwalu eu llongau ar y creigiau i gyrraedd y merched. Mae Circe yn cynghori Odysseus i blygio clustiau'r morwyr â chŵyr gwenyn er mwyn iddynt allu mynd heibio'r ynys yn ddiogel.

  Gwrandawodd Odysseus ar ei chyngor; fodd bynnag, roedd am frolio am fod yr unig ddyn i oroesi wrth glywed cân y Siren . Cafodd ei wŷr ei guro i'r hwylbren a'u gwahardd i'w ryddhau nes eu bod yn gwbl glir o'r ynys.

  Yn ddigon sicr, yr oedd cân feddwol y seirenau yn gyrru Odysseus yn wallgof gyda'r awydd i'w cyrraedd; sgrechodd ac ymlafniodd nes i'r rhaffau dorri i'w gnawd . Er iddo oroesi'r digwyddiad, gellir casglu, ar ôl dioddefaint o'r fath, nad oedd yn teimlo rhyw lawer fel brolio.

  Ydy Odysseus Erioed yn Dysgu Ei Wers?

  Er iddo gymryd deng mlynedd a'r golled o'i griw cyfan, yn y pen draw llwyddodd Odysseus i gyflawni rhywfaint o dwf ysbrydol . Dychwelodd i Ithaca yn hŷn, yn fwy gofalus, a chyda golwg fwy realistig ar ei weithredoedd.

  Er hynny, mae Odysseus yn arddangos un weithred olaf ohubris yn The Odyssey , y math clasurol o hyrddiad a ddangosir mewn rhyfela. Ar ôl iddo ef a Telemachus ladd y milwyr, mae'n gorfodi'r morynion oedd wedi rhannu eu gwelyau yn anfoddog i waredu'r cyrff a glanhau'r gwaed o'r neuadd; yna, Odysseus yn lladd pob un o'r morynion .

  Mae anfarwoldeb y weithred greulon a diangen hon yn sicrhau diogelwch ei deulu rhag unrhyw fygythiadau eraill. Byddai rhywun yn gobeithio ar ôl hyn, na fyddai Odysseus yn “pechu mwyach” am weddill ei ddyddiau.

  Casgliad

  Roedd y cysyniad o hubris yn adnabyddus yn yr hen Roeg, gan wneud mae'n arf adrodd straeon pwerus i Homer a beirdd Groegaidd eraill.

  Dyma rai pwyntiau hanfodol i'w cofio:

  • Hubris yw balchder gormodol ac afiach, yn aml yn arwain i fân weithredoedd, trais, a chosb neu warth.
  • I'r Hen Roegiaid, pechod difrifol oedd Hubris. I Atheniaid, roedd yn drosedd.
  • Ysgrifennodd Homer yr Odyssey fel stori rybuddiol yn erbyn hubris.
  • Mae'r cymeriadau sy'n arddangos hudion yn cynnwys Odysseus, ei griw, Polyphemus, a chyfreithwyr Penelope.

  Trwy gynnwys hubris fel un o'r themâu canolog yn Yr Odyssey , creodd Homer stori ddifyr, y gellir ei chyfnewid â gwers bwerus .

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.