Pam Mae Oedipus yn Arwr Trasig? Hubris, Hamartia, a Happenstance

John Campbell 15-05-2024
John Campbell

Tabl cynnwys

Cyn Oedipus, ychydig iawn oedd ystyr “arwr trasig” fel dyfais lenyddol. Byth ers i Aristotle amlinellu rhinweddau drama drasig, mae ysgolheigion yn parhau i ddadlau a oedd gwir arwr trasig yn Oedipus Rex ai peidio.

Darllenwch yr erthygl hon i dysgwch fwy am yr anghydfod llenyddol hwn, ac yna barnwch drosoch eich hun!

Adolygiad Cyflym: Crynodeb Cyflym o Oedipus Rex

Deall Oedipus fel arwr trasig (neu beidio) , gadewch i ni adolygu plot Oedipus Rex gan Sophocles, a ysgrifennwyd tua'r Bedwaredd Ganrif BCE . Fel The Odyssey Homer, ceir yr olygfa ar ddiwedd y stori, ac mae llawer o'r manylion tyngedfennol yn ymwneud â digwyddiadau a ddigwyddodd beth amser yn ôl.

Un plot diddorol i'w gadw ynddo meddwl yw bod enw Oedipus yn golygu “ troed chwyddedig .” Mae'n debyg iddo gael anaf yn faban, a cherddodd yn llipa ar hyd ei oes.

Pan fydd y chwarae'n agor, mae'r Brenin Oedipus yn poeni am y pla sy'n gafael yn Thebes , a dywed wrth y dinasyddion galarus ei fod wedi anfon ei frawd-yng-nghyfraith, Creon, i ymgynghori â'r oracl yn Delphi. Ar y ciw, mae Creon yn dychwelyd gyda'r newyddion bod yn rhaid iddynt ddod o hyd i lofrudd y cyn Frenin Laius a'i gosbi.

Gweld hefyd: Nodweddion Cymeriad Clodwiw Oedipus: Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Ar y pryd, roedd y Frenhines Jocasta a Thebans eraill yn rhy brysur yn delio â'r felltith. o'r Sphinx i ymchwilio i lofruddiaeth Laius ar y groesffordd. Oedipus wediachub Thebes rhag y Sffincs ac wedi priodi Jocasta weddw, gan ddod yn frenin.

Mae Oedipus yn addo dod o hyd i'r llofrudd a'i gosbi, ond mae'r proffwyd dall Tiresias yn datgelu mai Oedipus ei hun yw'r llofrudd . Mae Jocasta yn cyrraedd i dawelu ei gŵr cynddeiriog, ac mae hi'n dweud wrtho nad yw proffwydoliaethau yn golygu dim. Yn wir, clywodd hi a'r Brenin Laius broffwydoliaeth y byddai eu mab, Oedipus, yn lladd Laius. Gyrrasant stanc trwy fferau'r babi a'i adael i farw yn y goedwig, felly ni ddaeth y broffwydoliaeth yn wir. (Neu a wnaeth – cofio traed chwyddedig Oedipus? )

Mae Oedipus yn datgelu bod proffwyd wedi dweud wrtho’n ddiweddar y byddai’n lladd ei dad ac yn priodi ei fam, a dyna pam y ffodd o Gorinth . Fodd bynnag, lladdodd ddyn ar y groesffordd ar y ffordd i Thebes . Fesul ychydig, mae'r plot yn datblygu nes bod Oedipus yn cael ei orfodi o'r diwedd i gyfaddef bod y broffwydoliaeth yn wir. Mae Jocasta yn hongian ei hun wrth y newyddion, ac mae Oedipus yn cymryd pin y tlws o'i ffrog ac yn gougio ei lygaid ei hun.

Nodweddion Arwr Trasig, Yn ôl Aristotle

Fel un o'r rhai cynharaf dramâu trasig, mae’n ymddangos yn naturiol y byddai Oedipus Rex yn enghreifftio nodweddion arwr trasig. Aristotle oedd yr athronydd cyntaf i ddadansoddi drama, a defnyddiodd Oedipus i ddiffinio nodweddion arwr trasig.

Ym Mhennod Wyth o Aristotle’s Poetics, rhaid i wir arwr trasig feddu ar y canlynolrhinweddau :

 • Uchelwyr : Rhaid bod y cymeriad yn dod o deulu uchel-anedig neu wedi cyflawni mawredd rhywsut. Gyda chymeriad “gwych”, mae ymhellach i “syrthio.”
 • >
 • Moesoldeb : Rhaid i'r cymeriad fod yn berson da yn ei hanfod, ond nid yn berffaith er mwyn i'r gynulleidfa allu cydymdeimlo. (Cofiwch fod Groeg hynafol yn gymdeithas bragmatig ac yn aml yn greulon, felly mae'r syniad o foesoldeb yn debygol o fod yn wahanol i gynulleidfaoedd modern.)
 • Hamartia : Mae gan y cymeriad ddiffyg neu wendid angheuol sy'n arwain i gwymp y cymeriad. (Unwaith eto, mae hwn yn berson moesol, felly ni ddylai'r hamartia fod yn ddrygionus nac yn amddifad.)
 • Anagnorisis : Mae'r cymeriad yn profi eiliad o ddealltwriaeth ac yn sylweddoli mai hunan-achoswyd y cwymp. , yn anfwriadol fel arfer.
 • Peripeteia : Mae hamartia'r cymeriad yn achosi gwrthdroad dramatig o ffortiwn. Gan fod y cymeriad yn foesol, mae'r “gosb” yn aml yn cael ei derbyn yn rhwydd.
 • Catharsis : Mae canlyniad y cymeriad yn ennyn tosturi gan y gynulleidfa.

Mae ffynonellau yn wahanol yr union restr o nodweddion, ond rhestr Aristotle yw'r mwyaf cyflawn . Yn aml, cynhwysir hubris, neu falchder gormesol, fel eitem ar wahân yn y rhestr hon, tra bod ysgolheigion eraill yn ystyried hubris fel nam angheuol i'r cymeriad, a gwmpesir dan fwled “hamartia”.

Gwir ystyr “hamartia” yw'r rhan fwyaf o ddadlau oy fformiwla hon wrth ystyried Oedipus Rex fel arwr trasig. Trafodir Hamartia yn fanwl yn ddiweddarach yn yr erthygl hon.

Pam Mae Oedipus yn Arwr Trasig? Mae Pump o'r Nodweddion yn Ddiamheuol

Mae nifer o enghreifftiau o Oedipus yn arwr trasig ; mae ysgolheigion yn cytuno bod Oedipus yn cyflawni'r rhan fwyaf neu bob un o nodweddion Aristotlys. Yn gyntaf, mae Oedipus yn cael ei eni'n fonheddig, yn fab i'r Brenin Laius a'r Frenhines Jocasta. Ymhellach, fe'i mabwysiadwyd gan Frenin Corinth, gan ei wneud yn dechnegol yn etifedd dwy orsedd. Hefyd, achubodd Oedipus Thebes trwy drechu'r Sffincs, a oedd yn weithred fonheddig.

Mae Oedipus hefyd yn berson moesol, ymhell o fod yn berffaith, ond mae'n bryderus am y camau cywir a diogelu lles. o rai eraill . Pan fydd yn profi anagnorisis, caiff ei ddifetha gan y weithred erchyll a gyflawnodd yn ddiarwybod. Mae ei beripeteia dinistriol, ei ddallineb, a'i alltudiaeth yn ennyn tosturi gan y gynulleidfa.

Nodwedd hamartia sy'n achosi anghydfod ysgolheigaidd. Mae Oedipus yn cael ei bortreadu mewn ffordd ddynol, hawdd mynd ato, felly mae'n naturiol yn arddangos nifer o ddiffygion cymeriad ysgafn.

Fodd bynnag, pa un o'r diffygion hyn oedd yn gyfrifol am ei gwymp? Neu ai'r duwiau eu hunain oedd yn trin digwyddiadau am eu rhesymau eu hunain, ac nid oedd gan gymeriad Oedipus ddim i'w wneud â'i dynged?

Oedipus a'i Hamartia: Archwilio'r Ddadl Gynhesol

Yn ytrafodaethau ysgolheigaidd di-ri ar Oedipus a'i hamartia, mae llawer o wahanol nodweddion yn derbyn y bai am gwymp Oedipus . Eto i gyd, mae'r un nodweddion hyn yn ymddangos mewn straeon eraill fel manteision.

Mae rhai o'r nodweddion cymeriad dwyochrog yn cynnwys:

 • Hubris : Mae balchder yn hoff bwnc gan y beirdd Groegaidd, ond nid ymddengys fod Oedipus yn dangos mwy o falchder na'r brenin cyffredin. Mae rhai ysgolheigion yn dadlau mai ei weithred falch oedd meddwl y gallai osgoi'r broffwydoliaeth trwy redeg i ffwrdd, ond nid yw derbyn yn bwyllog y byddai'n cyflawni gweithredoedd erchyll yn ymddangos yn foesol iawn.
 • Temper : Oedipus yn lladd sawl dieithryn ar groesffordd, gan gynnwys y Brenin Laius. Fodd bynnag, ymosododd plaid Laius arno yn gyntaf, felly yn dechnegol, roedd ei weithredoedd mewn hunan-amddiffyniad.
 • Penderfyniad : Mae Oedipus yn mynnu dod o hyd i lofrudd Laius. Eto i gyd, mae'n gwneud hyn i achub Thebes rhag pla, felly mae ei gymhelliad yn bur.
 • >
 • Gwall syml : Gellid diffinio'r gair Groeg “hamartia” fel “colli'r targed.” Gall person ymddwyn yn anrhydeddus a chyda'r bwriadau gorau a dal i fethu. Roedd gan Oedipus sawl opsiwn o ran pa gamau y gallai eu cymryd i osgoi'r broffwydoliaeth, ond achosodd yr un a ddewisodd iddo gyflawni'r broffwydoliaeth yn ei chyfanrwydd.

Y Gwahaniaeth Hanfodol Rhwng Arwyr Trasig Groegaidd a Shakespearaidd<11

Mae rhai dadleuon dros Oedipus yn ymdrin â p'un a yw nodweddion Aristotle ai peidioo arwr trasig yn gywir o gwbl. Rhan o'r camddealltwriaeth yw bod gwahaniaeth rhwng yr arwyr trasig o lenyddiaeth Roegaidd a'r rhai mewn gweithiau mwy modern, yn fwyaf nodedig gweithiau Shakespeare. Mae gan y ddau fath o gymeriad yr hamartia chwedleuol, ond mae sut mae'r diffyg angheuol hwn yn dod i rym yn wahanol iawn .

Arwyr trasig Groegaidd, er eu bod yn sicr yn ddiffygiol , nid ydynt yn sylweddoli eu bod achosi eu tranc eu hunain . Yn achos Oedipus, mae am osgoi lladd ei dad a phriodi ei fam, felly mae'n rhedeg i ffwrdd i Thebes i'w hachub. Mae hefyd yn lladd Laius yn yr hyn y mae'n ei ystyried yn hunan-amddiffyn, eto, heb fwriadu gwneud rhywbeth anfoesegol. Yn yr un modd, gweithred o gariad gwirioneddol oedd priodi Jocasta ac fe'i hystyrid yn foesol gadarn hyd nes y datgelir gwirionedd rhiant Oedipus.

P'un a ydynt yn meddwl bod ganddynt ddewis ai peidio, mae arwyr trasig Shakespearaidd yn mynd i mewn o'u gwirfodd. eu gweithredoedd, gan wybod y gallai arwain at ganlyniad anffodus . Mae Hamlet yn penderfynu gweithredu ar eiriau’r ysbryd a dial ar ei dad, er bod ei gydwybod yn ei boeni’n aml yn ystod y ddrama. Mae Macbeth o'i wirfodd yn dewis lladd Duncan ac unrhyw un arall sy'n sefyll rhyngddo a'r orsedd. Mae hyd yn oed Romeo yn mynd i mewn i dŷ ei elyn yn fwriadol ac yn gwgu ei ferch, gan wybod yr ymryson y gallai hyn ei achosi rhwng eu teuluoedd.

Casgliad

Gofyn i ysgolheigion llenyddiaeth Roegaidda yw Oedipus yn arwr trasig ai peidio, ac rydych yn debygol o gael atebion helaeth, pendant, ac yn aml yn gwrthdaro. drama:

 • Ysgrifennodd Sophocles drioleg Oedipus o ddramâu o gwmpas y Bedwaredd Ganrif CC.
 • Yn Oedipus Rex, mae Oedipus yn ceisio rhedeg o broffwydoliaeth ac yn gorffen ei gyflawni.
 • Ystyr yr enw “Oedipus” yw “troed chwyddedig,” ac yn wir, mae anaf i’w droed yn chwarae rhan hollbwysig yn y plot.
 • Aristotle oedd yr athronydd cyntaf i ddadansoddi drama. Defnyddiodd Oedipus Rex i'w helpu i ddiffinio'r arwr trasig.
 • Yn ôl Aristotle, nodweddion arwr trasig yw uchelwyr, moesoldeb, hamartia, anagnorisis, peripeteia, a catharsis.
 • Mae Oedipus yn gwneud hynny. yn meddu ar holl nodweddion Aristotlys, er bod ei nam trasig yn cael ei drafod yn aml.
 • Mae ysgolheigion yn dadlau pa rai o nodweddion cymeriad Oedipus sy'n gymwys fel ei ddiffyg angheuol, gan awgrymu bwrlwm, penderfyniad, a thymer boeth fel posibiliadau.
 • >Mae rhai ymchwilwyr yn awgrymu mai gwall barn yn unig yw “hamartia” neu ddim ond gweithred sy'n mynd ar gyfeiliorn.
 • Er mai Oedipus yw'r arwr trasig Groegaidd hanfodol, nid yw'n arwr trasig Shakespearaidd oherwydd nid yw'n bwriadu gwneud cam.

Mae'n amlwg bod Oedipus yn gymwys fel un o'r arwyr trasig cyntaf mewn ffuglen wedi'i recordio. Fodd bynnag, osrydych yn anghytuno, mae croeso i chi rannu eich barn gyda rhai ysgolheigion egnïol ac ymuno â'r ddadl!

Gweld hefyd: Hecuba - Euripides

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.