Thesmophoriazusae – Aristophanes – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 04-06-2024
John Campbell

(Comedi, Groeg, 411 BCE, 1,231 llinell)

CyflwyniadMnesilochus, ei fod wedi cael ei wysio i ymddangos gerbron merched Athen am brawf a barn am ei bortread o ferched yn ei ddramâu fel rhai gwallgof, llofruddiol a rhywiol amddifadus, ac mae’n poeni bod merched Athen yn mynd i’w ladd. Maen nhw'n bwriadu defnyddio gŵyl Thesmophoria (dathliad blynyddol o ffrwythlondeb menywod yn unig wedi'i neilltuo i Demeter a Persephone) fel cyfle i drafod dewis addas o ddial arno.

Euripides yn gofyn i gyd-drasiedydd, y bardd clodwiw Agathon, fynd i’r ŵyl er mwyn ysbïo drosto ac i fod yn eiriolwr iddo yn yr ŵyl. Mae Agathon, fodd bynnag, yn credu y gallai merched Athen fod yn genfigennus ohono ac mae'n gwrthod mynychu'r ŵyl rhag ofn cael ei ddarganfod. Mae Mnesilochus yn cynnig mynd i le Agathon, ac mae Euripides yn ei eillio, yn ei wisgo mewn dillad merched (wedi ei fenthyca o Agathon) ac yn ei anfon i'r Thesmophorion.

Ar yr wyl, mae'r gwragedd yn gwelwyd cynnal cynulliad democrataidd disgybledig a threfnus, gyda swyddogion penodedig a chofnodion a gweithdrefnau wedi'u cynnal yn ofalus. Ar frig yr agenda ar gyfer y diwrnod hwnnw yw Euripides , ac mae dwy fenyw yn crynhoi eu cwynion yn ei erbyn: Micca (sy’n cwyno bod Euripides wedi dysgu dynion i beidio ag ymddiried mewn menywod, sydd wedi gwneud pethau’n fwy anodd i fenywod helpu eu hunain i'r siopau cartref) a gwerthwr myrtwydd(sy'n cwyno bod ei ddramâu yn hybu anffyddiaeth, sy'n ei gwneud hi'n anoddach iddi werthu ei thorchau myrtwydd).

Yna mae'r Mnesilochus cuddiedig yn codi llais, gan ddatgan bod ymddygiad merched mewn gwirionedd yn llawer gwaeth na Mae Euripideswedi ei chynrychioli, ac yn adrodd yn fanwl iawn ei bechodau (dychmygol) ei hun fel gwraig briod, gan gynnwys dihangfa rywiol gyda chariad mewn tryst yn cynnwys coeden lawryf a cherflun o Apollo. Mae’r cynulliad wedi’i gythruddo a, phan ddaw “llysgennad” Athenian dros fenywod (Cleisthenes, gwrywgydiwr drwg-enwog) â’r newyddion brawychus bod dyn sydd wedi’i guddio fel menyw yn ysbïo arnynt ar ran Euripides, amheuaeth yn disgyn ar unwaith ar Mnesilochus, sef yr unig aelod o'r grŵp na all neb ei adnabod. Maen nhw'n tynnu ei ddillad ac yn darganfod ei fod yn wir yn ddyn.

Mewn parodi o olygfa enwog o Euripides ' drama goll “Telephus” , mae Mnesilochus yn ffoi am noddfa i'r allor, cydio yn faban Micca a bygwth ei ladd oni bai bod y merched yn ei ryddhau. Mae “babi” Micca mewn gwirionedd yn troi allan i fod yn groen gwin wedi'i wisgo i fyny mewn dillad babi, ond mae Mnesilochus yn parhau i'w fygwth â chyllell ac mae Micca (tiplwr defosiynol) yn ymbil am ei ryddhau. Ni fydd y cynulliad yn trafod gyda Mnesilochus, fodd bynnag, ac mae'n trywanu'r “babi” beth bynnag, wrth i Micca ymdrechu'n daer i ddal ei waed/gwin i mewn.padell.

Gweld hefyd: Alecsander a Hephaestion: Y Berthynas Hynafol Ddadleuol

Yn y cyfamser, mae’r awdurdodau gwrywaidd wedi cael gwybod am bresenoldeb anghyfreithlon dyn mewn gŵyl menywod yn unig, a Mnesilochus yn cael ei arestio a’i rwymo i astell gan yr awdurdodau. A Euripides , ​​mewn amryw o ymdrechion chwerthinllyd i achub Mnesilochus yn seiliedig ar olygfeydd o’i ddramâu diweddar ei hun, yn gyntaf yn cael ei guddio fel Menelaus (o’i ddrama “Helen” ) y mae Mnesilochus yn ymateb iddo trwy chwarae rôl Helen , ac yna fel Echo ac yna Perseus (o'i golli "Andromeda" ), ac yn y rôl honno mae'n plymio'n arwrol ar draws y llwyfan fel “deus ex machina” ar graen theatrig, y mae Mnesilochus yn ymateb iddo trwy actio rôl Andromeda.

Fodd bynnag, pan fydd yr holl gynlluniau gwallgof hyn yn anochel yn methu, mae Euripides yn penderfynu wedyn i ymddangos fel ei hun, ac yn negodi heddwch yn gyflym gyda Chorws y merched, gan sicrhau eu cydweithrediad ag addewid syml i beidio â'u sarhau yn ei ddramâu yn y dyfodol. Mae Mnesilochus, sy'n dal i fod yn garcharor y dalaith Athenaidd, yn cael ei ryddhau o'r diwedd gan Euripides wedi'i chuddio fel hen wraig a fynychir gan ferch yn dawnsio yn canu'r ffliwt (y mae ei swyn yn hudo'r gard), a chyda chymorth y Cytgan.

7>Yn ôl i Ben y Dudalen

Dadansoddiad

Mae “Thesmophoriazusae” yn nodedig am ei wrthdroi stereoteipiau rhywiol, lle mae’rmae dynion chwerthinllyd yn gwisgo fel merched ac mae'r merched yn drefnus ac yn urddasol (hyd at eu fersiwn eu hunain o'r cynulliad Athenaidd democrataidd). Mae’r ddrama’n amlygu sut mae beirdd trasig a chomig yn Athen glasurol yn tueddu i atgyfnerthu stereoteipio rhywiol, hyd yn oed pan ymddengys eu bod yn dangos empathi â’r cyflwr benywaidd, a sut mae menywod mewn llenyddiaeth glasurol yn cael eu hystyried yn nodweddiadol fel creaduriaid afresymegol sydd angen eu hamddiffyn rhagddynt eu hunain a gan eraill.

Gellir deall hefyd bod gan y gwrthdroadau rôl rhywiol arwyddocâd gwleidyddol ehangach, serch hynny. Mae’r gymhariaeth o ethos rhyfelgar y cenedlaethau hŷn â deallusrwydd effeithiol y genhedlaeth iau yn ddadl sy’n codi dro ar ôl tro mewn amrywiol ffurfiau trwy ddramâu Aristophanes (er enghraifft, ymdrinnir â hi yn fanwl yn “Y Brogaod” , lle mae ethos rhyfelgar Aeschylus yn cael ei gyferbynnu â chwestiynau deallusol ac athronyddol Euripides ). Yn “Thesmophoriazusae” , mae Corws y Merched yn nodi sut mae merched wedi cadw eu treftadaeth (fel y’i cynrychiolir gan y wennol wehyddu, y fasged wlân a’r parasol), tra bod y dynion bron â cholli eu gwaywffyn. a tharianau.

Er nad oes bron dim sôn yn uniongyrchol am y Rhyfel Peloponnesaidd yn y ddrama – gwiriondeb y rhyfel yn erbyn Sparta, y cymhellion troseddol y tu ôl iddo a'r awydd am heddwchyn themâu mawr mewn nifer o ddramâu cynharach Aristophanes – gallai’r heddwch y mae Euripides yn ei drafod yn hawdd iawn gyda’r merched ar ddiwedd y ddrama (wedi i’w holl gynlluniau ymosodol fethu) fod yn cael ei ddehongli fel neges o blaid heddwch.

Yn ogystal â thargedau gwleidyddol arferol ffraethineb Aristophanes ’, mae traddodiadau llenyddol, ffasiynau a beirdd amrywiol yn destun sylw arbennig a pharodi yn “Thesmophoriazusae” . Mae'n amlwg mai ei wrthwynebydd theatrig Euripides yw'r prif darged, ond mae sawl cyfoeswr arall hefyd yn cael ei grybwyll yn ddirmygus, gan gynnwys Agathon, Phrynicus, Ibycus, Anacreon, Alcaeus, Philocles, Xenocles a Theognis.

Mae ymddangosiad Mnesilochus wedi'i wisgo mewn dillad merched, archwilio'i berson i ddarganfod ei wir ryw a'i ymdrechion i amddiffyn ei hun, i gyd yn rhoi cyfleoedd gwych i arddangos yr hiwmor Aristoffanaidd ehangaf. Ond byddai rhan olaf y ddrama, lle mae darnau amrywiol o Euripides yn cael eu bwrlesg, wedi bod yn arbennig o ddoniol i’r gynulleidfa Athenaidd graff sy’n gyfarwydd â phob darn a bron pob llinell a barodi, a byddai’r actorion wedi cael eu hyfforddi i dynwared pob tric ac ymarweddiad o ran ymddangosiad a chyflwyniad yr actorion trasig a chwaraeodd y rhannau yn wreiddiol.

Gweld hefyd: Catullus 87 Cyfieithiad

Yn “Thesmophoriazusae” , parhaodd Aristophanes ei duedd raddol i ffwrdd oconfensiynau braidd yn gyfyngol Hen Gomedi o blaid dull symlach, tuedd oedd i gyrraedd ei chyflawniad yn y Gomedi Newydd o Menander . Er enghraifft, mae'r parodos (cofnod cychwynnol y Corws) yn annodweddiadol o dawel; dim ond un parabas byr sydd, lle nad yw'r Corws byth yn siarad allan o gymeriad; ac nid oes unrhyw boen gonfensiynol go iawn (ac nid yw'r ddadl sydd yno yn cynhyrchu'r fuddugoliaeth draddodiadol i'r prif gymeriad, ond yn hytrach fe'i dilynir gan ail ddadl frwd mewn penillion hir, iambig).

Tendra'r ddrama yn cael ei chynnal bron hyd y diwedd, pan fydd Euripides yn trafod heddwch a Mnesilochus yn cael ei ryddhau, yn wahanol i’r traddodiad yn yr Hen Gomedi lle aberthir tensiwn dramatig yn eithaf cynnar yn y ddrama gyda buddugoliaeth y prif gymeriad yn y cynnwrf. Hefyd, mae Euripides a Mnesilochus yn rhy brysur yn gwneud yn iawn am eu dihangfa i gael amser ar gyfer exodos Hen Gomedi traddodiadol go iawn (jôc na fyddai wedi cael ei cholli ar y gynulleidfa wreiddiol).

5>

Adnoddau

Yn ôl i Ben y Dudalen

  • Cyfieithiad Saesneg (Internet Classics Archive): //classics.mit.edu/Aristophanes/thesmoph.html
  • Fersiwn Groeg gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Perseus Prosiect): //www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.01.0041

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.