Pa Rolau A Chwaraeodd y Duwiau yn Yr Iliad?

John Campbell 17-07-2023
John Campbell
Dylanwadodd y

duwiau yn yr Iliad , fel yn y rhan fwyaf o fytholeg Groeg, ddigwyddiadau yn drwm wrth iddynt ddatblygu. brenin y duwiau, arhosodd yn niwtral, dewisodd nifer o dduwiau a duwiesau llai ochrau, gan hyrwyddo naill ai achosion Groegaidd neu Trojan.

Dechreuodd y gwrthdaro cyfan, mewn gwirionedd, oherwydd cyfarfyddiad rhwng y duwiau.

Dechreuodd Gydag Afal

Nid yw’r Iliad ond yn cyfeirio’n fyr at Farn Paris, gan awgrymu bod cynulleidfa’r Iliad eisoes yn gyfarwydd iawn â’r stori.

Mae'r stori yn un syml . Mae Zeus yn cynnal gwledd i ddathlu priodas Thetis, nymff, a Peleus, rhyfelwr marwol. Bydd y pâr yn mynd ymlaen i fod yn rhieni i Achilles.

Wedi'i gau allan o'r dathlu mae Eris, duwies anghytgord. Wedi'i gythruddo gan y snub, mae Eris yn cipio afal aur o ardd yr Hesperides. Mae hi'n marcio'r afal ag arysgrif "Am y tecaf" ac yn ei daflu i'r parti.

Tair duwies sy'n hawlio'r afal: Athena, Hera, ac Aphrodite . Mae'r tri yn mynnu bod Zeus yn farnwr rhyngddynt, ond Zeus, nad oedd yn ffôl. Mae'n gwrthod gwneud dewis. Dewiswyd Paris, marwol o Gaerdroea, fel y barnwr rhwng y tri.

Roedd wedi cyfarfod â'r duw Ares o'r blaen, a drawsnewidiodd ei hun yn darw i herio Paris. Roedd gwartheg Paris yn cael eu hadnabod fel rhai o'r ansawdd uchaf.

Pan ofynnwyd iddynt farnu rhwng y duwmewn cuddwisg a'i wartheg ei hun, Rhoddodd Paris wobr yn ddibetrus i Ares, gan ddatgelu ei onestrwydd a'i synnwyr o gyfiawnder. Gan ei fod wedi profi yn unig yn ei farn, Paris ei ddewis i ddewis rhwng y duwiesau.

Cyflwynodd y tair duwies eu hunain i Baris, hyd yn oed yn tynnu i lawr i orymdaith yn noeth o'i flaen fel y gallai eu barnu'n deg.

Ddim yn fodlon dibynnu ar eu rhinweddau eu hunain yn unig,

8>cynigiodd yr un llwgrwobr i Paris i ennill ei ffafr. Cynigiodd Athena ddoethineb a sgil mewn rhyfel. Cynigiodd Hera rym a thiroedd iddo i'w wneud yn frenin ar Ewrop ac Asia. Cynnig Aphrodite, fodd bynnag, oedd y llwgrwobrwyo llwyddiannus. Cynigiodd law y “wraig harddaf yn y byd” iddo mewn priodas.

Ni soniodd Aphrodite fod y wraig dan sylw, Helen , eisoes yn briod â’r Spartan Menelaus . Yn ddi-flewyn ar dafod, hawliodd Paris ei wobr a'i chludo hi i Troy.

Felly Pa Rôl Sydd gan y Duwiau yn yr Iliad?

Unwaith i'r llinellau rhyfel gael eu tynnu, y duwiau a'r duwiesau leinio bob ochr i'r ffrae i'w weld yn chwarae allan yn ôl eu mympwy a'u chwantau.

Er y gellir dadlau na wnaeth y dduwies Aphrodite unrhyw ffafrau gwirioneddol i Paris trwy gynnig gwraig briod iddo, fe wnaeth hi wneud hynny. cymryd achos Trojan yn y gwrthdaro, gan ffafrio Paris a hyd yn oed ddod i'w achub yn ystod y brwydrau. Yn ymuno â hi roedd ei chariad, Ares y duw rhyfel, a'i hanner brawdApollo.

Apollo, duw'r pla a'r pla, a gymerodd ochr Athena yn gynnar . Mae’n ansicr a gymerodd ochr Athena allan o deyrngarwch neu gythrudd. Cynhyrfir ei lid gan ymddygiad Agamemnon tuag at ferch un o'i offeiriaid ei hun.

Y mae Agamemnon ac Achilles wedi cymryd dwy wraig, Briseis a Chryseis , yn wobrau rhyfel o ddiswyddo dinas. Mae tad Cryseis, Chryseus, yn offeiriad i Apollo. Pan fydd yn apelio at Agamemnon i bridwerth ei ferch yn cael ei wrthod, mae'n troi at y duw am gymorth. Trodd Apollo yn orfodol pla ar y Groegiaid, gan ladd eu gwartheg a'u ceffylau ac yna'r dynion.

I atal y pla, gorfodir Agamemnon i ildio Chryseis. Yn ei dro, mae'n mynnu bod Achilles yn rhoi Briseis iddo, gweithred sy'n gwylltio Achilles ac yn achosi iddo dynnu'n ôl o'r ymladd, sydd ymhen amser yn ysgogi ymyrraeth anfarwol bellach. anrhydedd , mae Achilles yn apelio at ei fam anfarwol ei hun, Thetis. Mae hi'n codi yn erbyn y Groegiaid. Mae ganddi hefyd rywfaint o ddylanwad ar Poseidon, sydd eisoes ag achos i gasáu brenin Caerdroea fel nymff môr.

Aiff Thetis at Zeus i bledio achos y Groegiaid ar ran Achilles, a Zeus, yn clywed ei hapêl , yn helpu'r Groegiaid am gyfnod, gan gostio buddugoliaethau pwysig i Agamemnon wrth iddo geisio ymladd heb gymorth Achilles.

Duwiau Groegaidd eraill yn Yr Iliad chwarae arôl llai gweithgar, mân, neu gyfnewidiol, gan gymryd y naill ochr neu'r llall am gyfnod byrrach neu ddim ond un neu ddau o amgylchiadau.

Er enghraifft, mae Artemis yn gwylltio pan fydd yr arweinydd Groegaidd Agamemnon yn cymryd carw o'i hela cysegredig tiroedd. Mae Agamemnon yn cael ei orfodi i aberthu ei ferch, Iphigeneia, er mwyn dyhuddo hi cyn mynd ymlaen i frwydro yn erbyn Troy.

Pa Dduwiau oedd yn Ymladd dros Wlad Groeg?

Symudodd rôl y duwiau yn yr Iliad a newidiodd fel tywod yn y gwynt mewn rhai achosion. Mewn eraill, roedd rhai duwiau yn bencampwyr teyrngarol i'w hochrau dewisol drwy gydol y frwydr.

Yn ymladd ar ran y Groegiaid oedd Thetis, mam Achilles; Poseidon, duw y môr; ac Athena, y dduwies rhyfel, a Hera, wedi eu gwawdio gan Paris yn y gystadleuaeth i benderfynu pa un oedd y prydferthwch mwyaf. Roedd gan bob un o dduwiau a duwiesau Groeg , fel y duwiau Trojan, eu hagendâu a'u rhesymau eu hunain dros eu gweithredoedd, pa mor fach bynnag.

Rhesymau Athena a Hera dros gefnogi achos y Groegiaid oedd amlycaf . Roedd y ddwy dduwies yn flin am gael eu gwawdio gan Paris yn y gystadleuaeth harddwch. Teimlai pob un y dylai hi fod wedi cael ei dewis dros Aphrodite a cheisio eu dial.

Mae Athena yn chwarae rhan weithredol, gan ymyrryd a chefnogi'n uniongyrchol mewn sawl achos. Pan fydd Agamemnon yn cymryd Briseis o Achilles, mae hi'n atal y rhyfelwr penboeth rhag ei ​​daroi lawr yn y fan a'r lle am y sarhad.

Yn ddiweddarach, mae hi'n ysbrydoli Odysseus i rali'r milwyr Groegaidd. Ymddengys ei bod yn hoff iawn o Odysseus, gan ei gynorthwyo sawl gwaith trwy gydol y gerdd.

Gweld hefyd: Mt IDA Rhea: Y Mynydd Cysegredig ym Mytholeg Roeg

Duwiau a Duwiesau Niwtral yn Yr Iliad

Nid yw pob un o rolau duw a duwies yn roedd yr Iliad mor glir. Mae Zeus ei hun yn gwrthod cymryd ochr yn agored, dim ond yn goruchwylio'r brwydro fel bod y datganiadau o dynged sydd eisoes wedi'u penderfynu yn dod yn wir.

Mae marwolaethau Patroclus a Hector wedi'u pennu ymlaen llaw , a Zeus yn cymryd camau i sicrhau eu bod yn digwydd, hyd yn oed caniatáu i'w fab marwol, Sarpedon, farw i Patroclus i'w atal rhag cael ei ladd gan unrhyw un heblaw Hector.

Mae rôl Zeus yn un o arolygwr, cydbwysedd i gadw'r tynged yn unol. Mae’n gweld iddo fod y digwyddiadau tyngedfennol yn digwydd er mwyn cynnal trefn pethau.

Mae ymyriadau Zeus yn ffafrio’r naill ochr yn gyntaf ac yna’r ochr arall wrth iddo ymgrymu i ewyllys y duwiau eraill. Mae ei wraig, Hera, wedi dewis un ochr, tra bod ei ferch Aphrodite wedi dewis yr ochr arall.

Ni ellir gweld Zeus yn ffafrio neb yn rhy gryf , ac felly mae ei deyrngarwch i weld yn newid yn gyson. drwy'r chwedl, yn wirioneddol ffafrio'r un o'r grwpiau o ddynion marwol ond yn dal at y cwrs a osodwyd gan dynged.

Sut Effeithiodd y Duwiau ar Ganlyniad Rhyfel Caerdroea?

Ymyrraeth dwyfol yn Yr Iliad yn ddiymwadnewidiodd gwrs hanes, nid yn unig i’r unigolion a fu’n ymwneud â’r rhyfel ond i ganlyniad y frwydr ei hun.

Nid yn unig y dechreuodd y duwiau’r rhyfel gyda’u poer dros afal aur, ond maent hefyd yn parhau i ymyrryd ac ymyrryd mewn materion dynol trwy gydol yr epig. O gymryd ochr sylfaenol i ymuno yn y brwydro ei hun, mae'r duwiau'n cymryd rhan weithredol trwy gydol y rhan fwyaf o'r epig.

O'r eiliad mae Agamemnon yn cymryd y carw cysegredig ymlaen, mae mympwyon y duwiau yn cydblethu gyda materion meidrolion . Hyd yn oed pan fo Zeus yn datgan eu bod i gyd i adael y meidrolion i'w tynged eu hunain, maent yn ymyrryd fel y mynnant ac yn gwahardd ymyrraeth bellach. cefnogi eu ffefrynnau, yn debyg i gefnogwyr mewn digwyddiad chwaraeon pe gallent ddod i'r cae yn gudd ac ymyrryd â'r gameplay ar ewyllys.

O'r amser Athena yn atal Achilles rhag taro i lawr yr Agamemnon impertinent i Thetis apelio at Ar ran ei mab, mae'r duwiau a'r duwiesau Zeus yn cymryd rhan ym mron pob digwyddiad mawr o'r rhyfel.

Efallai mai Athena sy'n cymryd y rhan fwyaf gweithgar, yn addas ar gyfer duwies rhyfel, ond Apollo gyda'i bla a Poseidon hefyd ymuno yn y fray. Efallai mai Hermes yw'r mwyaf goddefol o'r cyfranogwyr anfarwol, gan weithredu'n bennaf fel negesydd i'r duwiau eraill a hebryngwr, gan arwain Priami mewn i'r gwersyll Groegaidd i adalw corff Hector.

Sut Oedd y Duwiau Groegaidd?

Roedd duwiau'r Iliad yn debyg iawn i'r meidrolion y ceisient eu rheoli. Roeddent yn aml yn fas, hunanol, mân, a hyd yn oed yn wirion eu hymddygiad.

Yn sicr ni ddangosasant unrhyw dosturi na gofal tuag at y meidrolion. Gwystlon yn unig oedd dynion a merched fel ei gilydd, yn cael eu trin fel rhan o gynllun mwy mawreddog i ennill ffafr a grym ymhlith ei gilydd.

Unwaith y bydd Aphrodite yn addo Paris y bydd ganddo Helen , gan ganiatáu iddi byddai cael ei chymryd yn ôl gan Menelaus yn fethiant ar ran y dduwies i gyflawni ei hadduned. Yn anfodlon colli wyneb â'r duwiau a'r duwiesau eraill, mae Aphrodite yn gwneud popeth o fewn ei gallu i atal Helen rhag dychwelyd i Sparta. Mae hi hyd yn oed yn mynd mor bell ag i achub Paris o ornest gyda Menelaus, gan achub ei fywyd.

Yn ddiweddarach, mae hi unwaith eto yn ymuno yn y frwydr, gan ddod i faes y gad ei hun. Mae hi'n ceisio achub ei mab Aeneus ond yn cael ei chlwyfo gan Diomedes, Ffrewyll Troy.

Apollo yn ymyrryd ac yn achub ei mab. Yn llyfr saith, mae Athena ac Apollo yn penderfynu defnyddio ymladd unigol rhwng dau o'r rhyfelwyr.

Maen nhw'n dod â Hector ac Ajax at ei gilydd ar gyfer brwydr. Erbyn Llyfr 8, mae Zeus wedi cael llond bol ar antics y duwiau ac yn eu gwahardd yn ddiannod rhag cymryd rhan bellach mewn materion dynol. Yna mae'n cilio i Mt. Ida, lle mae'n pwyso a mesur y ddwy fyddin.ffawd i benderfynu canlyniad y frwydrau nesaf. Y Groegiaid yn colli, a Zeus yn dychwelyd i Olympus .

Beth Wnaeth y Duwiau Ennill a Cholli yn Rhyfel Caerdroea?

Dechreuodd y rhyfel dros ornest , y wraig y lansiodd ei “hwyneb fil o longau” yr anghydfod ffyrnig gwobr. Wrth iddi fynd rhagddi, roedd gan bob duw a duwies rywbeth i'w ennill a rhywbeth i'w golli.

Ni allai Zeus fwy o ochr rhwng y tair duwies ryfelgar, un yn wraig iddo, nag y gallai fod wedi barnu'r ornest. Ei fantais yn yr epig oedd cadw ei status-quo fel rheolwr y duwiau.

Dioddefodd sawl colled, fodd bynnag, gan gynnwys ei fab marwol, Sarpedon. Yn llyfr 17, mae'n galaru am dynged Hector hefyd, ond mae'r tynged wedi penderfynu, a hyd yn oed fel duw, nid yw'n gallu mynd yn erbyn Tynged.

Thetis efallai sydd â'r mwyaf i'w golli, o'r duwiau a duwiesau a fu'n ymwneud â rhyfel Caerdroea . Proffwydwyd ei mab, Achilles, naill ai i fyw bywyd hir a di-ddigwyddiad neu i ennill gogoniant mawr a marw’n ifanc yn rhyfel Troy.

Pan oedd Achilles yn faban, trochodd ef yn yr Afon Styx i roi anfarwoldeb iddo. trwy ei gysylltiad â'r dwr hud. Darparodd ei hymgais amddiffyniad iddo ac eithrio'r iachâd yr oedd wedi dal gafael arno wrth duncio'r baban. Er gwaethaf ei hymdrechion, mae hi yn y pen draw yn colli ei mab i Tynged. Mae hi'n ceisio ei guddio yn gyntaf ar yr ynys i'w atal rhag cymryd rhan yn y rhyfel.

Pan ddaw hynnyyn aflwyddiannus, mae ganddi Hephaistos yn gwneud arfwisg arbennig gydag atgyfnerthion arian wrth y sawdl i'w amddiffyn . Pan fydd Hector yn dwyn arfwisg Achilles, mae ganddi set newydd wedi'i gwneud iddo. Mae hi'n gwneud popeth o fewn ei gallu i annog ei mab i adael maes y gad, yn ofer. Mae Achilles wedi dewis ei lwybr, ac ni ellir gwadu Tynged. Mewn rhyfel, nid yw hyd yn oed y duwiau a'r duwiesau bob amser yn ennill .

Gweld hefyd: Pam y Priododd Zeus Ei Chwaer? — Pawb yn y Teulu

Cafodd llif a diwedd y chwedl eu dylanwadu’n fawr gan y penderfyniadau a’r rolau a chwaraewyd gan dduwiau a duwiesau yn Yr Iliad. Gyda phob dewis a wnaethant, fe wnaethant naill ai ennill neu golli rhywbeth.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.